آمر توسعه رقابت درمارکیت

عنوان وظیفه : آمر توسعه رقابت درمارکیت
وزارت و یا اداره:صنعت وتجارت
موقعیت:کابل
بخش:ریاست توسعه رقابت سالم وحمایت از مستهلکین
بست: (3)
گزارشدهی به: رئیس توسعه رقابت سالم وحمایت از مستهلکین  
گزارشگیری از:  مدیرعمومی حمایت های تخنیکی مارکیتومدیر عمومی نظارت حمایوی درمارکیت
کود:25-90-09-018
............................................................................................................................................
هدف وظیفه:اداره ،رهبری وتهیه  پلان استراتیژیک آمریت غرض توسعه رقابت سالم درمارکیت با درنظرداشت اهداف مطروحه .
...........................................................................................................................................
مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاستجهت نیل به اهداف تعین شده .
2.     ابراز نظر درطرح پالیسی رقابت ایجاد شبکه ارتباطات درهمکاری با مراجع ذیدخل وشناسائی موضوعات اموال وخدمات که دراولویت قراردارند
3.    تجسس وبازجوئی فعالیت های ضد رقابتی درمورد تعین وتثبیت قیمت ها نیز از مسوولیت های ان محسوب میگردد .
4.    اتخاذ اقدامات مناسب ( pro-active and reactive  ) برای حصول اطمینان از رقابت سالم درمارکیت .
5.    نظارت وتجسس درمورد شکایات واتهامات تعین قیمت ها وفعالیت های ضد رقابتی به خصوص سوی استفاده از قدرت مارکیت .
6.    نظارت برقیم وموجودیت مواد اولیه ضروری وارایه گزارشات به مقام ریاست درمورد بحران های احتمالی قیم مواد اولیه ضروری .
7.    تهیه میتود ها وطرزالعمل ها برای بررسی وقایع که درآن فعالیت های انحصاری ویا سایر سوی استفاده از قدرت مارکیت صورت گرفته باشد .
8.    طرح وترتیب میتود ها وطرزالعمل ها برای نظارت قیمت ها با درنظرداشت قانون حمایت از رقابت .
9.    اریه مشوره درمورد مسایل مربوط به رئیس توسعه رقابت سالم وحمایت از مستهلکین واز طریق آن به سایر مراجع مربوط درصورت ضرورت .
10.    مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.
............................................................................................................................................
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1.درجه تحصیل
o    حداقل فوق بکلوریاادارهعامه به (لیسانس اقتصاد)ترجیح  داده میشود
2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن دو سال سابقه کاری مرتبط به وظیفه
3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)
o    آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) ولسان انگلیسی.
o    توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.

به منظور سپردن کار به اهل آن وایجاد اداره سالم و کارا مبتنی براصل شایسته سالاری وزارت صنعت وتجارت به تعداد یک بست رتبه سوم خویش را به معرض اعلان از طریق رقابت آزاد سیستم استخدام الکترونیکی می سپارد.
1-آمر توسعه رقابت درمارکیت
بناء متقاضیان محترم واجد شرایط بست فوق الذکر میتوانند از تاریخ 03/04/1398 الی 13/04/1398 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات واداری خدمات ملکی و سایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ و دانلود نموده بعداز خانه پری در اوقات رسمی طبق اطلاعیه ضمیمه شده به این ایمیل آدرس hr.moci2018@gmail.com ارسال نمایند.
قابل یادآوری است که موجودیت فورمه مالیه دهی افراد واشخاص قراردادی جهت شارت لیست شدن ضروری می باشد وتمام اسناد خویش را بعداز اسکن در یک فایل PDF ضم نموده ارسال دارند.
بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.