مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع بندر اسلام قلعه

عنوان وظیفه:             مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع بندر اسلام قلعه
بست:                      4
وزارت یا اداره:         ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع
موقعیت پست:          هرات
تعداد پست:              1
گزارشده به:            آمریت مواد نفتی و گاز مایع ولایت هرات
گزارش¬گیر از:    مدیریت اداری، مدیریت محاسبه و مدیریت فنی

هدف وظیفه: مدیریت و تنظیم امور مربوطه به واردات مواد نفتی و گاز مایع از بندر با در نظرداشت پالیسی و طرزالعمل های تصدی و کنترول از امور ذخایر مواد نفتی و گاز مایع.   

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان آمریت مواد نفتی جهت رسیدن به اهداف تعین شده اداره.
2.    مدیریت و نظارت از اجراأت کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراأت موثر، رشد و آموزش آنها.
3.    چک وکنترول بارنامه های استخراجی مواد نفتی از ذخایر مطابق به اسناد قانونی ثبت اسناد گمرکی غرض پرداخت حق الخدمت.
4.     تائید و ملاحظه شد اسناد (کنسمنت ها) و بارنامه مربوطه، تعرفه جات و مکاتیب جایداد مواد نفتی (ذخایر) شرکت های خصوصی و کنترول از ثبت و راجستر واردات مواد نفتی در دیتابیس غرض حصول ارقام احصائیوی مواد نفتی.
5.    برنامه ریزی در جهت بهبود چشمه های عایداتی و جمع آوری عواید اساسی و حق الخدمت بندری با در نظرداشت طرزالعمل تصدی و انتقال آن به حساب تصدی.
6.    تامین هماهنگی با کمیساری بندری و سایر ارگان های ذیربط دولتی جهت انسجام و هماهنگی در امور مربوطه.
7.    مدیریت و تنظیم امور محاسبوی و اداری ذخایر مواد نفتی و گاز مایع جهت انسجام و بهبود امور مربوطه.
8.    اشتراک در جلسات نهاد های دولتی ذیربط در بندر جهت تشریک برنامه ها و پالیسی های مربوطه به مواد نفتی.
9.    اندازه گیری ذخایر(دیپ ذخایر) در ختم روز به هدف مشخص ساختن  مقدار حجمی مواد نفتی در ذخایر.
10.    رهنمائی و ارائه مشوره های لازم به کارکنان تحت اثر جهت بهبود اجراأت و رفع مشکلات کاری شان.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.    

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
•    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های؛ اقتصاد، اداره تجارت، پالیسی عامه، حقوق، اداره عامه، علوم اجتماعی، جیولوجی معدن، تخنیکم، نفت و گاز ویا تکنالوجی کیمیاوی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
•    تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصص (مطابق ساحه کاری پست) ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این پست) حد اقل یک سال برای لیسانس و برای ماستر بدون تجربه کاری
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
به منظور سپردن کار به اهل آن وایجاد اداره سالم و کارا مبتنی براصل شایسته سالاری ریاست عمومی تصدی مواد نفتی وگاز مایع (وزارت صنعت وتجارت) یک بست رتبه سوم و 5 بست رتبه چهارم ولایتی خویش را به معرض اعلان از طریق رقابت آزاد سیستم استخدام الکترونیکی می سپارد.
بناء متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند از تاریخ 18/04/1398 الی 28/04/1398 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات واداری خدمات ملکی و سایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ و دانلود نموده بعداز خانه پری در اوقات رسمی طبق اطلاعیه ضمیمه شده به این ایمیل آدرس jobs@flge.gov.af  ارسال نمایند.
قابل یادآوری است که موجودیت فورمه مالیه دهی افراد واشخاص قراردادی جهت شارت لیست شدن ضروری می باشد.
بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.