مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع ولایت فراه

 عنوان وظیفه:       مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع ولایت فراه
بست:                 4    
وزارت یا اداره:    ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع
موقعیت پست:      فراه
تعداد پست:          1
گزارشده به:         ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع
گزارش¬گیر از:   مامور اداری، مدیریت محاسبه، مدیریت فنی و مدیریت فرعی شیخ ابونصر فراهی

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از پمپ استیشن های سکتوری و دولتی، جمع آوری عواید اساسی و کمیشن لیتری، تنظیم امور تورید، استخراج، عرضه و فروش مواد نفتی و گاز مایع در ولایت مربوطه.

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه مدیریت عمومی مواد نفتی در مطابقت به برنامه های کاری تصدی مواد نفتی و گاز مایع غرض نیل به اهداف تعین شده تصدی.
2.    مدیریت و نظارت از اجراأت کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراأت موثر، رشد و آموزش آنها.
3.    مدیریت و تنظیم امور مربوطه به جمع آوری عواید اساسی و کمیشن لیتری از پمپ استیشن های سکتوری و دولتی جهت رشد عواید تصدی مواد نفتی.  
4.    برنامه ریزی درست در زمینه کنترول و نظارت از تمام پمپ استیشن های سکتوری و دولتی به منظور حصول اطمینان از کمیت مواد نفتیِ، موجودیت سرغچ و معیاری بودن پمپ ستیشن ها با در نظرداشت طرزالعمل مربوطه.
5.    برنامه ریزی جامع در زمینه ایجاد تاسیسات گاز مایع و پمپ ستیشن ها در ولایت مربوطه با در نظرداشت طرزالعمل مربوطه جهت رشد فعالیت های تصدی و عرضه مواد نفتی و گاز مایع.
6.    تائید و ملاحظه شد تمام اسناد اداری، مالی و محاسبوی فعالیت های اداره مربوطه به منظور تسریع روند اجراأت بخش های تحت اثر.
7.    بررسی اسناد صدور حق المجوز فعالیت تاسیسات مواد نفتی و گاز مایع با در نظرداشت طرزالعمل مربوطه و ارسال آن به مرکز جهت طی مراحل بعدی.
8.    تأمین ارتباط با دفتر مرکزی تصدی به منظور هماهنگی اجراأت و اخذ هدایات برای بهبود امور مربوطه.
9.    رهنمائی و ارائه مشوره های لازم به کارکنان تحت اثر به منظور بهبود اجراأت و حل مشکلات کاری شان.
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت به قانون، مقررات و اهداف تصدی سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
•    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های؛ اقتصاد، اداره تجارت، پالیسی عامه، حقوق، اداره عامه، علوم اجتماعی، جیولوجی معدن، تخنیکم، نفت و گاز ویا تکنالوجی کیمیاوی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
•    تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصص (مطابق ساحه کاری پست) ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این پست) حد اقل یک سال برای لیسانس و برای ماستر بدون تجربه کاری
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


به منظور سپردن کار به اهل آن وایجاد اداره سالم و کارا مبتنی براصل شایسته سالاری ریاست عمومی تصدی مواد نفتی وگاز مایع (وزارت صنعت وتجارت) یک بست رتبه سوم و 5 بست رتبه چهارم ولایتی خویش را به معرض اعلان از طریق رقابت آزاد سیستم استخدام الکترونیکی می سپارد.
بناء متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند از تاریخ 18/04/1398 الی 28/04/1398 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات واداری خدمات ملکی و سایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ و دانلود نموده بعداز خانه پری در اوقات رسمی طبق اطلاعیه ضمیمه شده به این ایمیل آدرس jobs@flge.gov.af  ارسال نمایند.
قابل یادآوری است که موجودیت فورمه مالیه دهی افراد واشخاص قراردادی جهت شارت لیست شدن ضروری می باشد.

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.