ریاست منابع بشری

شماره پست:
عنوان وظیفه:                        ریاست منابع بشری                   
  بست:                                (2)
وزارت / اداره:                       وزارت تجارت وصنایع 
تعداد پست:                           1
موقعیت:                              کابل
تاریخ اعلان:                        11 جدی 1395 
تاریخ ختم:                          17 جدی 1395
 
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه (CBR)
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است. 
 
هدف وظیفه:
اداره و نظارت از تطبیق پالیسی های مناسب منابع بشری در راستاي  سازماندهی و  پلانگذاری مطابق به احکام قانون و طرزالعمل های مربوط.
 
مسئولیت های وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت.
2. طرح و تدوین، استراتیژی میان مدت منابع بشری، رهنمود کلی منابع بشری، طرزالعمل ها و رهنمود های آموزش و ارتقای ظرفیت و کارآموزی.
3. نظارت از تطبیق استراتیژی ها و پالیسی های منابع بشری در وزارت به منظور تطبیق موثر آن.
4. طرح و دیزاین پالیسی تشکیلاتی اداره مربوط وشریک ساختن آن با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
5. تامین ارتباط با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت مالیه و سایر ادارات پیرامون پالیسی های منابع بشری و رهنمود های مربوط.
6. نظارت و مدیریت از پروسه نیازسنجی آموزشی و برنامه های ارتقای ظرفیت تمام کارمندان وزارت.
7. تامین ارتباط با نهاد های همکار وزارت جهت جذب کمک مالی و تخنیکی جهت تقویت و انتقال مسؤلیت های برنامه های آموزشی به وزارت.
8. طرح طرز العمل و تدارک  بورس های تحصیلی، حرفوی، آموزش های دراز مدت و کوتاه مدت وزارت، بمنظور بلند بردن سطح تحصیل و دانش کارکنان.
9. نظارت وكنترول از ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدیل، عزل، تقاعد، قدم، توزیع، سجل، استعفاء و انفکاک کارکنان، صحت ، رفاه، مصئونيت، نظم و دسپلين اداری وخدماتی غرض  اتخاذ تصامیم مقام عالی.
10. نظارت واشتراك در پروسه استخدام کارکنان که از طریق رقابت آزاد استخدام میشوند جهت شفافيت بهترامور طبق طرزالعمل های مربوط.
11. نظارت و اشتراك در پروسه ارزيابي اجراآت سالانه کارکنان تحت اثر و سایر کارکنان وزارت.
12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست منابع بشری.
13. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط. 
14. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
15. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی و پالیسی مدیریت کارکردهای برنامه سی بی آر در هماهنگی با ریاست منابع بشری و کمیسیون اصلاحات اداری.
16. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 
نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.
 
گزارش دهی: 
رئیس منابع بشری به معین مالی و اداری گزارش میدهد.
 
تحصیلات و تجارب:
1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی عامه، حقوق، مدیریت عمومی (General Management) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
3. حد اقل سه سال تجربه کاری در بخش مدیریت منابع بشری.
4. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
5. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.
 
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان کار در وزارت تجارت وصنایع رسانیده میشود به منظور تطبیق پروگرام CBR و دریافت کدر های بهتر مسلکی در بست های رتبه اول ، رتبه دوم ریاست های مرکزی این وزارت
تعدای از بست ها درمعرض اعلان گذاشته میشود کاندیدان میتوانند با ارائهء اسناد و سوابق معتبر تحصیلی و تحریری طبق هدایت قانون اعتبار از تاریخ11جدی 1395 الی تاریخ 17 جدی 1395 مدت 7 یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات کاری رسمی اخذ و بعد از خانه پری و ضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل، کاندیدان مکلف اند تا فورم درخواستی را از وب سایت
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page  به دست بیآورند وبعد از خانه پری باضمیمه ساختن اسناد مکمل خود در یک فولدر zip به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت تجارت وصنایع ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذیل تماس گیرند:
0202502351
Submission Email
hr@moci.gov.af  jobs@afghanexperts.gov.af