ریاست انکشاف صادرات (اعلان مجدد)

شماره پست:
عنوان وظیفه:            رئیس انکشاف صادرات (اعلان مجدد)                    
  بست:                   (2)
وزارت / اداره:          وزارت تجارت وصنایع 
تعداد پست:               1
موقعیت:                کابل
تاریخ اعلان:           ۱۹ جدی ۱۳۹۵
تاریخ ختم:             ۲۵ جدی ۱۳۹۵
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه (CBR)
این بست جزء‌ از بست های برنامه  CBR کمیسیون مستقل اصلاحات وخدمات ملکی میباشد . برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم وارزشمند این کمیسیون بوده که هدف کُلی آن بالا بوردن ظرفیت کاری وزارت از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقاء ظرفیب میباشد.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است. 
هدف وظیفه:
رئیس انکشاف صادرات مسئولیت هماهنگی تمام فعالیت های مربوطه به ریاست انکشاف صادرات را در سراسر کشور به عهده دارد و در راستای افزایش صادرات جهت بهبود اقتصاد کشور، راه های مناسب را جستجو و فراهم نماید.
 
مسئولیت های وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست انکشاف صادرات  در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت.
2. حمایت وهمکاری با وزارت جهت انکشاف ، هماهنگی و تطبیق پالیسی ها و برنامه های مربوط به صادرات و تجارت.
3. ایجاد میکانیزم درست و شفاف جهت افزایش صادرات در مارکیت های موجوده و توسعه مارکیت های اجتماعی از طریق ترویج و توسعه رقابت و تامین ارتباطات با مارکیت ها .
4. طرح میکانیزم مشخص بازاریابی برای محصولات و اجناس افغانی از طریق استفاده تکنالوژی های جدید و انترنت.
5. فراهم سازی تسهیلات و تامین فرصت های مناسب برای اشتراک تاجران افغان در نمایگشاه ها ، کنفرانس ها و سایر رویداد های اقتصادی در داخل افغانستان و سطح بین المللی .
6. تدویر نمایشگاه برای محصولات افغانی در سطح ملی و بین المللی. 
7. تدویر وراه اندازی برنامه های ارتقای ظرفیت برای تاجران و صادرکننده گان افغان بمنظور افزایش آگاهی آنها در قسمت چگونگی صادرات وتجارت بین المللی .
8. حمایت از حقوق و علایق صادر کننده گان و فراهم سازی تسهیلات درپروسهء صادرات از طریق ایجاد اصلاحات، ساده سازی طرزالعمل ها و بهبود پالیسی های مربوطه
9. شناسایی و رفع موانع در برابر صادرات از طریق همکاری ومشورت با آمریت ها و سایر نهاد های مربوطه.
10. کمک و همکاری درقسمت تنظیم موضوعات پالیسی تجارت بین المللی به شمول نظارت و شناسایی مسائل کلیدی تجارت، تحلیل مسائل متذکره، انتخاب اولویت ها واقدامات استراتیژیک و تطبیق برنامه های مربوطه به فعالیت ها.
11. نظارت و اشتراك در پروسه ارزيابي اجراآت سالانه کارکنان تحت اثر و سایر کارکنان وزارت.
12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست منابع بشری.
13. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط. 
14. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
15. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی و پالیسی مدیریت کارکردهای برنامه سی بی آر در هماهنگی با ریاست منابع بشری و کمیسیون اصلاحات اداری.
16. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 
نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.
 
گزارش دهی: 
رئیس منابع بشری به معین مالی و اداری گزارش میدهد.
 
تحصیلات و تجارب:
1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی عامه، حقوق، مدیریت عمومی (General Management) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
3. حد اقل سه سال تجربه کاری در بخش مدیریت منابع بشری.
4. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
5. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.
 
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان کار در وزارت تجارت وصنایع رسانیده میشود به منظور تطبیق پروگرام CBR و دریافت کدر های بهتر مسلکی در بست های رتبه اول ، رتبه دوم ریاست های مرکزی این وزارت
تعدادی از بست ها درمعرض اعلان گذاشته میشود کاندیدان میتوانند با ارائهء اسناد و سوابق معتبر تحصیلی و تحریری طبق هدایت قانون اعتبار از تاریخ19جدی 1395 الی تاریخ 25 جدی 1395 مدت 5 یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات کاری رسمی اخذ و بعد از خانه پری و ضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذیل تماس گیرند:
0202502351