ریاست امور سازمان تجارت جهانی (اعلان مجدد) - وزارت صنعت وتجارت

ریاست امور سازمان تجارت جهانی (اعلان مجدد)

شماره پست:
عنوان وظیفه:           رئیس امور سازمان تجارت جهانی (اعلان مجدد)
  بست:                  (2)
وزارت / اداره:        وزارت تجارت وصنایع 
تعداد پست:            1
موقعیت:               کابل
تاریخ اعلان:         19جدی 1395
تاریخ ختم:           25جدی 1395
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه (CBR)
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.
 
هدف وظیفه
مدیریت و نظارت از تطبیق موافقتنامه ها و اصول سازمان تجارت جهانی و تعهدات افغانستان در آن سازمان. 
 
مسؤلیت هایوظیفوی:
1. ترتیب وتنظیم پلان کاری بخش مربوطه درمطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده.
2. نظارت و  حصول اطمینان از تطبیق موثر موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و تعهدات افغانستان در آن سازمان.
3. تأمین ارتباط با مراجع ذیدخل در رابطه به موضوعات سازمان تجارت جهانی غرض تسهیل بخشیدن و هماهنگی بین فوکل پاینت ها در وزارت خانه های متعدد و کارمندان تخنیکی ریاست سازمان تجارت جهانی جهت تطبیق موافقتنامه های تجارت جهانی.
4. نظارت از موضوعات اطلاع دهی به  سازمان تجارت جهانی ، جهت اطمینان از تطبیق پلان تقنینی و اطلاعات حقوقی به منظور تطبیق موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی.
5. ارتباط با رهبران تجارتی، هیئت مدیره شرکت ها و سازمان های اجتماعی مدنی، اهل خبره و ماهرین غرض ازدیاد هماهنگی دولت و سکتور خصوصی و اشتراک آنها در پروسه تطبیق اصول و موافقتنامه های  سازمان تجارت جهانی و تهیه عرضه دسترسی مارکیت ها دربخش اموال و خدمات.
6. تدوین استراتیژی های مذاکراتی غرض پبیشبرد مذاکرات چندین جانبه در بخش اموال و خدمات مطابق به معیارات و اصول سازمان تجارت جهانی.
7. اشتراک در جلسات ، کنفرانسها ، سیمینار ها در داخل و خارج از کشور در خصوص موضوعات تجارت بین المللی و سازمان تجارت جهانی.
8. تامین هماهنگی با سایر نهاد های ذیدخل بخصوص ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه ، وزارت زراعت آبیاری و مالداری ، وزارت صحت عامه ، ریاست اداره ملی استندرد افغانستان و سایر وزارتخانه های سکتور اموال و خدمات غرض ارایه مشورت های لازم برای انها جهت تطبیق موثر اصول و موافقتنامه ها و بهره گیری از عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی.
9. اشتراک در برنامه های آگاهی عامه که به جوانب ذیعلاقه درمورد سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه های آن جهت اگاهی اذهان عامه.
10. تامین ارتباط با سکتور های دولتی و خصوصی راجع به موضوعات عضویت در سازمان تجارت جهانی و پیامد های آن.
11. مدیریت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام، رشد واموزش موثرانها و اجرای وظایف مطابق معیارهای مورد نیاز.
12. ارایه گزارش ماهوار،ربعوار وسالانه به رئیس عمومی تجارت بین المللی.
13. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین،مقررات، اهداف وزارت تجارت وصنایع و خط مشی اداره سپرده میشود. 
 
مکلفیت گزارشدهی 
رئیس امور سازمان تجارت جهانی به رئیس عمومی تجارت بین المللیگزارش میدهد.
 
نتایج متوقع 
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند.
 
تحصیلات و تجارب:
1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و(34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
2. حداقل داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته های اقتصاد، تجارت، حقوق، علوم سیاسی و اداره تجارت و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
3.حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
4تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور(دری یا پشتو) و به لسان انگلیسی.
5. بلدیت به برنامه هاي كمپيوتر.
 
 
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان کار در وزارت تجارت وصنایع رسانیده میشود به منظور تطبیق پروگرام CBR و دریافت کدر های بهتر مسلکی در بست های رتبه اول ، رتبه دوم ریاست های مرکزی این وزارت
تعدادی از بست ها درمعرض اعلان گذاشته میشود کاندیدان میتوانند با ارائهء اسناد و سوابق معتبر تحصیلی و تحریری طبق هدایت قانون اعتبار از تاریخ19جدی 1395 الی تاریخ 25 جدی 1395 مدت 5 یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات کاری رسمی اخذ و بعد از خانه پری و ضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذیل تماس گیرند:
0202502351