ریاست تحقیق ومطالعات سکتور خصوصی (اعلان مجدد)

شماره پست:
عنوان وظیفه:              رئیس تحقیق ومطالعات سکتور خصوصی (اعلان مجدد)                   
  بست:                      (2)
وزارت / اداره:            وزارت تجارت وصنایع 
تعداد پست:                1
موقعیت:                    کابل
ریاست/بخش مربوطه:  ریاست تحقیق ومطالعات سکتور خصوصی                    
تاریخ اعلان:              19 جدی 1395
تاریخ ختم:               25 جدی 1395
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه (CBR)
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است. 
 
هدف وظیفه:
مطالعه و تحقیق در رابطه به تمام سکتور های خصوصی که کدر عرصه تجارت اشتغال دارند به منظور تقویه و انکشاف پالیسی ها و استراتیژی های کاری در هماهنگی با ریاست های مربوطه.
 
مسئولیت های وظیفوی:
1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست مربوطه  در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت.
2. مدیریت ونظارت از طرح و ترتیب پالیسی ها وطرزالعمل های مربوط به ریاست تحقیق و مطالعات سکتور خصوصی . 
3. مطالعه و تحقیق در رابطه به تمام سکتور های خصوصی که در عرصه تجارت اشغال دارند به منظور تقویه به انکشاف پالیسی ها و استراتیژی های کاری در هماهنگی با ریاست های مربوطه.
4. تحقیق در مورد ظرفیت ظرفیت های باالفعل و باالقوه صنایع موجود در کشور.
5. تحقیق در مورد مارکیت های بالقوه صنایع موجود در کشور .
6. حصول اطمینان از جمع اوری و تحلیل ارقام و معلومات از سکتور های خصوصی و درج آن در دیتابیس مربوطه به منظور شناسایی وداشتن ارقام درست ار تجارت پیشه ها .
7. همکاری و هماهنگی با ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی در قسمت طرح و تطبیق برنامه های تحقیقاتی به منظور انکشاف و تقویه سکتور خصوصی .
8. تحلیل و انکشاف ارقام جمع آوری شده .
9. شناسایی مسائل و موضوعات که روی سکتور خصوصی اثر گذار میباشد، از طریق تدویر برنامه تحقیقاتی.
10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست تحقیق و مطالعات سکتور خصوصی.
11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستآورد های مربوط به ریاست.
12. مدیریت واداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از موثریت،  تشویق آموزش وانظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
13. ارزیابی اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی
14. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 
نتایج متوقع:  
الی مدت دوماه بعداز استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسولیت های وظایف طرح کند.
 
گزارش دهی: 
رئیس تحقیق و مطالعات سکتور خصوصی به ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی گزارش میدهد.
 
تحصیلات و تجارب:
1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: حقوق ، روابط بین المللی ،پالیسی ادارهء عامه ، اداره و تجارت، ادراهء عامه ، اقتصاد، تجارت، انکشاف سکتور خصوصی  به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
3. حد اقل سه سال تجربه کاری مربوط به وظیفه.
4. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
5. مهارتهای کامپیوتر مرتبط به وظیفه 
 
 
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان کار در وزارت تجارت وصنایع رسانیده میشود به منظور تطبیق پروگرام CBR و دریافت کدر های بهتر مسلکی در بست های رتبه اول ، رتبه دوم ریاست های مرکزی این وزارت
تعدادی از بست ها درمعرض اعلان گذاشته میشود کاندیدان میتوانند با ارائهء اسناد و سوابق معتبر تحصیلی و تحریری طبق هدایت قانون اعتبار از تاریخ19جدی 1395 الی تاریخ 25 جدی 1395 مدت 5 یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات کاری رسمی اخذ و بعد از خانه پری و ضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذیل تماس گیرند:
0202502351