ریاست تفتیش داخلی (اعلان مجدد)

شماره پست:
عنوان وظیفه:                  رئیس تفتیش داخلی (اعلان مجدد)
بست:                             2              
وزارت یا اداره:                وزارت تجارت وصنایع 
تعداد پست:                      1
موقعیت:                         کابل
ریاست/بخش مربوطه:       ریاست تفتیش داخلی
تاریخ اعلان:                   19 جدی 1395
تاریخ ختم:                      25 جدی 1395
وزارت تجارت و صنایع:  پس منظر
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه (CBR)
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است. 
 
هدف وظیفه:
کنترول و بررسی از امور مالی، حسابی و اداری وزارت با درنظرداشت قوانین، فرامین، مقرره ها به منظور تامین شفافیت، موثریت، مثمریت و همچنان حراست از دارائی های عامه وزارت. 
 
مسئولیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه ریاست تفتیش داخلی در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف وزارت.
2. سازماندهی، نظارت گروپ های مفتشین  در پروسه بررسی های مالی، حسابی و اداری در واحد های مرکزی و ولایتی غرض هماهنگی پروسه تفتیش.
3. تهیه و ترتیب رهنمود های کاری مطابق به قوانین و مقررات نافذه برای گروپ های مفتشین به منظور پیشبرد بهتر امور.
4. ارایه مشوره های سودمند در بخش تفتیش امور مالی، حسابی و اداری بمنظور تامین شفافیت و بهتر شدن امور. 
5. تامین ارتباط و هماهنگی با اداره عالی تفتیش به منظور تشریک مساعی در رابطه به پیشبرد بهتر امور.
6. تدقیق وارزیابی راپور اجراآت گروپهای مفتشین دراسرع وقت وارجاع آن به مقامات ذیصلاح غرض اتخاذ تصامیم بعدی.
7. ارایه معلومات واقعی از یافته های که توسط مفتشین از اجراآت شعبات مالی، اداری و حسابی در مغایرت با اسناد تقنینی صورت گرفته است به مقامات ذیصلاح.
8. مطالعه، تحلیل و بررسی گزارش های مفتشین امورمالی، حسابی و اداری وزارت جهت حصول اطمینان ازاجرات قانونی در امورمربوطه.
9. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست تفتیش داخلی.
10. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام وزارت بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
11. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
12. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارکنان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی درهماهنگی با ریاست منابع بشری.
13. درصورت لزوم منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار بهدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات و سلوک مثبت راتشویق نموده درحل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید. 
14. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت سپرده میشود.
 
نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.
 
مکلفیت  گزارشدهی:
رئیس تفتیش داخلی به مقام وزارت گزارش میدهد.
شرایط تحصیلی و تجربه کاری:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده 7 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. حد اقل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: اقتصاد، حقوق، اداره و تجارت، اداره عامه، Chartered Accountant و مدیریت مالی و حسابی و به دارندگان سند تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
2. حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
3. تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
4. مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.
 
 
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان کار در وزارت تجارت وصنایع رسانیده میشود به منظور تطبیق پروگرام CBR و دریافت کدر های بهتر مسلکی در بست های رتبه اول ، رتبه دوم ریاست های مرکزی این وزارت
تعدادی از بست ها درمعرض اعلان گذاشته میشود کاندیدان میتوانند با ارائهء اسناد و سوابق معتبر تحصیلی و تحریری طبق هدایت قانون اعتبار از تاریخ19جدی 1395 الی تاریخ 25 جدی 1395 مدت 5 یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات کاری رسمی اخذ و بعد از خانه پری و ضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذیل تماس گیرند:
0202502351