ریاست دفتر (اعلان مجدد)

شماره پست:
عنوان وظیفه: ریاست دفتر (اعلان مجدد)                 
  بست: (2)
وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع 
تعداد پست:   1
موقعیت:                کابل
تاریخ اعلان: 10/11/1395
تاریخ ختم: 17/11/1395
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه (CBR)
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است. 
هدف وظیفه
هدف وظیفه: قادرساختن اداره جهت نایل آمدن براهداف از طریق ارائه رهنمایی ها و رهبری درامر دست آورد ها، ماموریت,استراتیژی،اهداف و مقاصد  وزارت تجارت وصنایع.                                                                                                              
مسؤلیت ها وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت به پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده.
2. . فراهم آوری مسؤلیت اداری و مدیریتی به سطح بالا به منظور حمایت وزیر در اجرای مسؤلیت های عمومی براساس اهداف, مقاصد و برنامه های 
3. بررسی،چک،تکمیلی و درست بودن تمام اسناد و مکتوب های که به منظور ملاحظه و اتخاذ تصامیم به وزیر فرستاده میشود.
4. چک و بررسی پایدار بودن توافق بالای تطبیق قوانین, پالیسی هاو مقررات دولت
5. تآمین ارتباط  با سایر ادارات دولتی و غير دولتی بمنظور انسجام و پيشبرد بهترامور.
6. تکثير احکام مقام  به ادارات مربوطه جهت آگاهی واحد های اولی و دومی  از احکام مقام .
7. بدسترس قراردادن اسناد ومعلومات مورد ضرورت به شخص وزیر جهت آکاهی واجراات بهتر امور. 
8. حصول احکام وهدایات مقام  به منظور ابلاغ آن به مراجع مربوطه.
9. ارايه مشوره در طرح پاليسی های مربوطه  تجارت وصنایعبخاطر غنا مندی آن. 
10. تطبيق پاليسی های   تجارت وصنایعدر بخش های مربوطه بمنظور ايجاد هم آهنگی اجراات. 
11. جمع آوری راپورازاجراات انجام یافته تمام ادارات  به منظور توحید وارائه آن به مقام  وزیر.
12. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف   سپرده میشود.
 
مکلفیت گزارشدهی
رئیس دفتر به مقام وزارت تجارت وصنایع گزارش میدهد گزارش میدهد.
 
نتایج متوقع 
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA ) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند .
 
تحصیلات و تجارب :
1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7 ) و(34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است .
2 . حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های ژورنالیزم ،ادبیات ، اداره عامه، ارتباطات به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود .
3 . حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .
4 . بلدیت کامل به یکی از لسان های ملی (دری، پشتو) وآشنایی با زبان انگلیسی .
5 . مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه.
 
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان کار در وزارت تجارت وصنایع رسانیده میشود به منظور تطبیق پروگرام CBR و دریافت کدر های بهتر مسلکی در بست های رتبه اول ، رتبه دوم و رتبه سوم ریاست های مرکزی این وزارت
تعدای از بست ها درمعرض اعلان گذاشته میشود کاندیدان میتوانند با ارائهء اسناد و سوابق معتبر تحصیلی و تحریری طبق هدایت قانون اعتبار از تاریخ10دلو 1395 الی تاریخ 17 دلو 1395 مدت پنج یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات کاری رسمی اخذ و بعد از خانه پری و ضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل، کاندیدان مکلف اند تا فورم درخواستی را از این لینک
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page  به دست بیآورند وبعد از خانه پری باضمیمه ساختن اسناد مکمل خود در یک فولدر zip به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت تجارت وصنایع ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR) را درر کاپی (CC) داشته باشند.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذیل تماس گیرند:
0202502351
Submission Email
hr@moci.gov.af  jobs@afghanexperts.gov.af