ریاست تنظیم وانکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط (اعلان مجدد)

شماره اعلان:
عنوان وظیفه: ریاست تنظیم وانکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط (اعلان مجدد)
  بست: (2)
وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع 
بخش مربوطه:                   ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی
تعداد بست:   1
موقعیت:                کابل
تاریخ اعلان: 10/11/1395
تاریخ ختم: 17/11/1395
 
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه (CBR)
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است. 
هدف وظیفه
مدیریت، تنظیم و انسجام فعالیتهای انکشاف تجارت بشمول امور تشبثات کوچک ومتوسط غرض دسترسی به مقررات و انکشاف تجارت.
مسؤلیت های وظیفوی:
1. تهیه و ترتیب پلان های  کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار وسالانه ریاست جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
2. اداره و انسجام پیشرفت متداوم اهداف انکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط وزارت.
3. مدیریت و نظارت از پروگرام ها و فعالیت های مربوط به ریاست بمنظور نیل به اهداف تعیین شده. 
4. حصول اطمینان از مدیریت و تطبیق پالیسی و ستراتیژی تشبثات کوچک و متوسط. 
5. تشخیص، تشویق و حمایت سکتور های که مزیت رقابتی و نسبی برای سرمایه گذاری در آن وجود دارد بمنظور کاریابی، رشد تشبثات و بلندبردن سطح اقتصاد کشور. 
6. حصول اطمینان از مدیریت و تطبیق پالیسی های توسعه سکتور های عنعنوی از قبیل قالین، سنگ مرمر و غیره. 
7. ارائه مشوره  به رئیس انکشاف سکتور خصوصی در رابطه به برنامه ریزی انکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط  بمنظور حمایت و پشتیبانی از اهداف انکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط  درمارکیت و تجارت.
8. تامین روابط با سکتور خصوصی جهت آگاهی از فرصت های انکشاف سکتور های مشخص و ارتباط دادن فعالیت های وزارت تجارت به نیازهای مشخص فعالیت های تجارتی درعرصه انکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط.  
9. تامین روابط نزدیک با تهیه کننده گان عرضه خدمات انکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط ومهارت های تجارتی منحیث همکاران عرصه رشد و توسعه مهارت های تجارتی سکتور خصوصی. 
10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست تنظیم امور تشبثات کوچک و متوسط.
11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست تنظیم امور تشبثات کوچک و متوسط. 
12. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
13. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.
14. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 
مکلفیت گزارشدهی
رئیس تنظیم وانکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط به ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی گزارش میدهد. 
نتایج متوقع 
 
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند.
 
تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
 
1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، تجارت (Commerce)، مدیریت بازاریابی و حقوق و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.
 
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان کار در وزارت تجارت وصنایع رسانیده میشود به منظور تطبیق پروگرام CBR و دریافت کدر های بهتر مسلکی در بست های رتبه اول ، رتبه دوم و رتبه سوم ریاست های مرکزی این وزارت
تعدای از بست ها درمعرض اعلان گذاشته میشود کاندیدان میتوانند با ارائهء اسناد و سوابق معتبر تحصیلی و تحریری طبق هدایت قانون اعتبار از تاریخ10دلو 1395 الی تاریخ 17 دلو 1395 مدت پنج یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات کاری رسمی اخذ و بعد از خانه پری و ضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل، کاندیدان مکلف اند تا فورم درخواستی را از این لینک
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page  به دست بیآورند وبعد از خانه پری باضمیمه ساختن اسناد مکمل خود در یک فولدر zip به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت تجارت وصنایع ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR) را درر کاپی (CC) داشته باشند.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذیل تماس گیرند:
0202502351
Submission Email
hr@moci.gov.af  jobs@afghanexperts.gov.af