ریاست تطبیق اصلاحات و تحلیل مالی تصدی ها و شرکت های دولتی(اعلان مجدد)

شماره پست:
عنوان وظیفه:     ریاست تطبیق اصلاحات و تحلیل مالی تصدی ها و شرکت های دولتی(اعلان مجدد)
بست:                             2    
وزارت یا اداره: وزارت تجارت وصنایع 
تعداد پست:            1
موقعیت:             کابل
ریاست/بخش مربوطه:     ریاست تطبیق اصلاحات و تحلیل مالی تصدی ها و شرکت های دولتی
تاریخ اعلان: 10/11/1395
تاریخ ختم: 17/11/1395
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
 هدف برنامه (CBR)
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.
هدف وظیفه
مدیریت ،نظارت از تطبیق اصلاحات و تحلیل ، ارزیابی امورمالی، تصدی ها ، شرکت هاو بنادرمربوط به وزارت به منظور بهبود و تقویه بنیه اقتصادی کشور.
مسؤلیت های وظیفوی:
1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه ریاست مربوطه جهت حصول اهداف وزارت.
2. مدیریت، تنظیم و همآهنگی برنامه های اصلاحات و تحلیل امور مالی تصدی ها و شرکت های دولتی و بنادر.
3. حصول اطمینان از تطبیق اصلاحات درتصدی ها ، شرکت ها و بنادر جهت تسریع موثریت مثمریت فعالیت ها.
4. طرح و ترتیب پلان و پروپوزل مشخص جهت شناسائی وضعیت کنونی شرکت های مربوطه وزارت و اخذ تصامیم روی فعالیت های بعدی به منظور موثریت کاری .
5. تحلیل وضیعت کنونی تصدی ها در رابطه به خصوصی سازی، مشارکت و انحلال در مطابقت به توافق بین  وزارت تجارت و صنایع و وزارت مالیه.
6. مدیریت و نظارت از بررسی ، تحلیل و ارزیابی امور مالی تصدی ها و شرکت های دولتی جهت شفافیت امور مربوطه.
7. حصول اطمنیان از پروسه عقد قرارداد جایداد های تصدی ها وشرکت هاو همچنان تنظیم حفظ و ثبت تمام فعالیت های تصدی ها ،شرکت های دولتی و بنادر و ارایه گزارش مربوطه به مقام وزارت 
8. طرح و ترتیب پلان های مشخص جهت انکشاف تصدی های دولتی،شناسائی فرصت های تجارتی که از نگاه اقتصادی حیاتی باشد به منظورتقویه و رشد بنیه اقتصادی کشور.
9. تعین معیار های اندازه گیری در مورد ساختار مجدد و اصلاح تصدی های دولتی مطابق به قانون تصدی ها جهت بهبود موثریت فعالیت های تصدی های مربوط به وزارت 
10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست رئیس تطبیق اصلاحات و تحلیل مالی تصدی ها و شرکت های دولتی.
11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست.
12. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق آموزش وانظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
13. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون  کارکنان خدمات ملکی.
14. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
15. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت سپرده میشود .
 
مکلفیت های گزارشدهی 
رئیس تطبیق اصلاحات و تحلیل مالی تصدی ها و شرکت های دولتی  به معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع گزارش میدهد. 
 
نتایج متوقع 
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA ) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند .
 
تحصیلات، تجارب :
1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7 ) و(34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است .
2. حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های اقتصاد،تجارت،پالیسی اداره عامه ، اداره و تجارت ، به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود .
3. حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .
4. بلدیت کامل به یکی از لسان های ملی (دری، پشتو) وآشنایی با زبان انگلیسی .
5. مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه.
 
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان کار در وزارت تجارت وصنایع رسانیده میشود به منظور تطبیق پروگرام CBR و دریافت کدر های بهتر مسلکی در بست های رتبه اول ، رتبه دوم و رتبه سوم ریاست های مرکزی این وزارت
تعدای از بست ها درمعرض اعلان گذاشته میشود کاندیدان میتوانند با ارائهء اسناد و سوابق معتبر تحصیلی و تحریری طبق هدایت قانون اعتبار از تاریخ10دلو 1395 الی تاریخ 17 دلو 1395 مدت پنج یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات کاری رسمی اخذ و بعد از خانه پری و ضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل، کاندیدان مکلف اند تا فورم درخواستی را از این لینک
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page  به دست بیآورند وبعد از خانه پری باضمیمه ساختن اسناد مکمل خود در یک فولدر zip به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت تجارت وصنایع ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR) را درر کاپی (CC) داشته باشند.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذیل تماس گیرند:
0202502351
Submission Email
hr@moci.gov.af  jobs@afghanexperts.gov.af