ریاست عمومی تجارت بین المللی(اعلان مجدد)

شماره اعلان:
عنوان وظیفه:              ریاست عمومی تجارت بین المللی(اعلان مجدد)
  بست:                      (1)
وزارت / اداره:            وزارت تجارت وصنایع 
بخش مربوطه:            معینیت امور تجارتی
تعداد بست:                1
موقعیت:                کابل
تاریخ اعلان:           10/11/1395
تاریخ ختم:             17/11/1395
 
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه (CBR)
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است. 
هدف وظیفه
توسعه نظام اقتصادی در عرصه تجارت بین المللی، ارتقاء جایگاه افغانستان در سطح جهان از نظر تجارت و رشد سکتور های خصوصی کشور. 
مسؤلیت های وظیفوی:
1. تهیه و ترتیب پلان های  کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار وسالانه ریاست جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
2. نظارت ازتطبیق موافقتنامه های منطقوی، دوجانبه و چند جانبه تجارتی به منظور تامین شفافیت بهتر.
3. مدیریت، نظارت و جمع آوری گزارش های اتشه های تجارتی که در کشور های مختلف ایفای وظیفه مینمایند بمنظور توحید، تحلیل و ارائه معلومات آن به مقامات ذیصلاح. 
4. سهم گیری و اشتراک در سازمان ها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور تجارت جهت تقویت، انکشاف و رشد تجارت افغانستان. 
5. ارایه هدایات لازم در زمینه تهیه و تنظیم و ارائه آمار و اطلاعات نهایی واردات و صادرات کشور و تجزیه و تحلیل لازم به منظور دست یابی به الگوی مناسب در زمینه صادرات و واردات کالا و خدمات. 
6. سازماندهی و انسجام فعالیت اتشه های تجارتی مربوط به وزارت تجارت جهت انکشاف و تنظیم سیستم به حیث یک وسیله موثر برای توسعه تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان. 
7. مشروعیت بخشیدن جنبه حقوقی و قانونی به تعهدات کنوانسیون های بین المللی و موافقتنامه های منطقوی قبلاً امضا شده توسط دولت افغانستان جهت تهیه چهارچوب برای تسهیلات در عرصه تجارت بین المللی.
8. انسجام وتنظیم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات موردنیاز تجارت داخلی و خارجی کشورجهت عرضه خدمات بهتر. 
9. تامین ارتباطات و هماهنگی با سازمان های بین‌المللی تجارتی و منعقدین قراردادهای جهانی به منظورپشبرد امور تجارتی کشور.
10. مساعد ساختن زمینه مذاکرات در موارد موافقتنامه های تجارتی جدید و یا تجدید نظرشده، با ممالک همسایه و یا سائر ممالک، بر طبق قوانین WTO و موافقتنامه های موجوده تجارتی افغانستان جهت انسجام فعالیت های تجارتی.
11. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست عمومی تجارت بین المللی. 
12. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست عمومی تجارت بین المللی.
13. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
14. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.
15. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 
مکلفیت گزارشدهی
رئیس عمومی تجارت بین المللی به معین امور تجارتی گزارش میدهد. 
نتایج متوقع 
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند.
 
تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، اداره تجارت، روابط بین الملل، دیپلوماسی، مدیریت ارتباطات و تجارت (Commerce) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل چهار سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری و پشتو) و زبان انگلیسی.
4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.
 
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان کار در وزارت تجارت وصنایع رسانیده میشود به منظور تطبیق پروگرام CBR و دریافت کدر های بهتر مسلکی در بست های رتبه اول ، رتبه دوم و رتبه سوم ریاست های مرکزی این وزارت
تعدای از بست ها درمعرض اعلان گذاشته میشود کاندیدان میتوانند با ارائهء اسناد و سوابق معتبر تحصیلی و تحریری طبق هدایت قانون اعتبار از تاریخ10دلو 1395 الی تاریخ 17 دلو 1395 مدت پنج یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات کاری رسمی اخذ و بعد از خانه پری و ضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل، کاندیدان مکلف اند تا فورم درخواستی را از این لینک
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page  به دست بیآورند وبعد از خانه پری باضمیمه ساختن اسناد مکمل خود در یک فولدر zip به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت تجارت وصنایع ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR) را درر کاپی (CC) داشته باشند.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذیل تماس گیرند:
0202502351
Submission Email
hr@moci.gov.af  jobs@afghanexperts.gov.af