اعلان کاریابی ..

 
به منظور سپردن کار به اهل آن و شایسته سالاری ایجاد اداره سالم و کارا بست های ریاست عمومی انکشاف سکتورخصوصی وریاست منابع بشری ذیل در معرض اعلان رقابت آزاد سیستم رتب و معاشات گذاشته میشود. 
1. بست رتبه (4) مدیرعمومی خدمات امورمالی (1) بست .
2. بست رتبه (5) عضومسلکی جمع آوری وتحلیل وارقام معلومات (2) بست.
3. بست رتبه (6) ماموراجرائیه تحقیق ومطالعات (1)بست .
4. بست رتبه (5) عضومسلکی تنظیم انکشاف امورمارکیت (1)بست.
5. بست رتبه (5) عضومسلکی طرح وانکشاف پالیسی (1)بست .
6. بست رتبه (5) عضومسلکی تحلیل وانسجام ارقام معلومات (1)بست.
7. بست رتبه (5) عضومسلکی تحقیق ومطالعات (1) بست.
8. بست رتبه (4) مدیرعمومی انکشاف امورمارکیت (1) بست.
9. بست رتبه (5) عضومسلکی خدمات امورمالی (1) بست.
10. بست رتبه (4) مدیرعمومی سوانح دیتابیس کارکنان (1) بست
11. بست رتبه (5) عضومسلکی عضومسلکی سوانح کارکنان ولایتی (1)بست.
12. بست رتبه (5) ومدیراستخدام کارکنان خدماتی (1)بست .
13. بست رتبه (4) آموزگار (1) بست
14. بست رتبه (4) داکترصحی (1) بست
بناء متقاضیان می توانند از تاریخ 20 ثور 1396 الی 29 ثور 13966 فورمه های درخواستی را از آمریت استخدام ریاست منابع بشری اخذ نمایند.