مامور حاضری وراپوردهی

به منظور سپردن کار به اهل آن و شایسته سالاری ایجاد اداره سالم و کارا یک رتبه بست ششم مامور حاضری وراپور دهی معاشات ریاست منابع بشری در معرض اعلان رقابت آزاد سیستم رتب و معاشات گذاشته میشود.
1. بست رتبه (6) مامور حاضری وراپوردهی معاشات (1) بست .
بناً متقاضیان می توانند از تاریخ ۲ جوزار ۱۳۹۶ الی ۱۱ جوزا ۱۳۹۶۶ فورمه های درخواستی را از آمریت استخدام ریاست منابع بشری اخذ نمایند.