اعلان کاریابی ..

 
به منظور سپردن کار به اهل آن و شایسته سالاری ایجاد اداره سالم و کارا بست های ذیل ریاست عمومی تجارت بین الملل در معرض اعلان رقابت آزاد سیستم رتب و معاشات گذاشته میشود.
1. بست رتبه (۴۴) کارشناس تحلیل موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی دربخش تولیدات زراعتی (1) بست .
۲. بست رتبه (۵) عضو تخنیکی تحلیل سازمان تجارت جهانی دربخش تولیدات زراعتی (۱۱) بست
بناً متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۳ جوزار ۱۳۹۶ الی ۲۳ جوزا ۱۳۹۶۶ فورمه های درخواستی را از آمریت استخدام ریاست منابع بشری اخذ نمایند.