عنوان وظیفه: آمر دسترسی به مارکیت ها..

 

به منظور سپردن کار به اهل آن و شایسته سالاری ایجاد اداره سالم و کارا بست ذیل ریاست عمومی تجارت بین الملل در معرض اعلان رقابت آزاد سیستم سی بی ار گذاشته میشود.
1. بست رتبه (۳) امریت دسترسی به مارکیت ها (1) بست .

عنوان وظیفه: آمر دسترسی به مارکیت ها
بست: (3)
وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع 
بخش مربوطه: ریاست سازمان تجارت جهانی
تعداد بست: 1
موقعیت: کابل
تاریخ اعلان:۱۳۹۶/۳/۲۲ 
تاریخ ختمم۱۳۹۶/۳/۲۸

پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
 ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. هدف برنامه (CBR)
برنامه CBRR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBRR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است. 
هدف وظیفه
مدیریت و نظارت ازامور روابط تجاری در مطابقت با موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی WTO و قوانین نافذه کشور. 
مسؤلیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار، سالانه،  و آمریت در مطابق با پلان عمومی ریاست جهت رسیدن به اهداف وزارت.
2. تامین ارتباط و تماس با نماینده افغانستان در سکرتریت سازمان تجارت جهانی در جینوا و سکرتریت سازمان تجارت جهانی جهت پیشبرد امور مربوطه.
3.  تهیه و ترتیب تمام اسناد الحاق سازمان تجارت جهانی قبل از ارایه آن به مذاکره کننده ارشد غرض منظوری و انتقال آن به سکرتریت سازمان تجارت جهانی.
4. ارتباط با معینان مربوط به موضوعات سازمان تجارت جهانی غرض تسهیل بخشیدن به هماهنگی بین فوکل پاینت ها در وزارت خانه های متعدد و کارمندان تخنیکی آمریت سازمان تجارت جهانی در ارتباط با پروسه الحاق.
5. ارتباط با رهبران تجارتی، هیئت مدیره شرکت ها و سازمان های اجتماعی مدنی، اهل خبره و ماهرین غرض استحکام هماهنگی دولت و سکتور خصوصی جهت پیشبرد بهتر امور. 
6. تهیه راپور های دقیق به وزارت خانه ها و شورای وزیران جهت آگاهی از پیشرفت پروسه الحاق سازمان تجارت جهانی بادرنظرداشت نگرانی های جوانب ذیعلاقه.
7. اشتراک در برنامه های آگاهی عامه و ارایه معلومات به جوانب ذیعلاقه درمورد سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه های آن، پروسه الحاق و تاثیرات عضویت سازمان تجارت جهانی بالای اقتصاد و تجارت جهت آگاهی اذهان. 
8. تامین ارتباط با رسانه های سکتور دولتی و خصوصی و در عموم به مردم عامه راجع به موضوعات الحاق افغانستان غرض آگاهی اذهان مردم عامه.
9. هماهنگی با آمریت تحلیل پالیسی تجارتی در مورد تحلیل اولویت لازم غرض حمایت از پروسه الحاق سازمان تجارت جهانی.
10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
11. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
12. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
13. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین، مقررات، اهداف وزارت تجارت وصنایع و خط مشی اداره سپرده میشود.

مکلفیت گزارشدهی
 آمر دسترسی به مارکیت ها به رئیس سازمان تجارت جهانی گزارش میدهد.

نتایج متوقع

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند.

تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و (344) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اقتصاد، حقوق، اداره تجارت، مدیریت بازاریابی، مدیریت عمومی و تجارت (Commerce) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.
همچنان میتوانید اسناد تان رابه ایمیل ادرس ارسال نماید . 
 ahmadullahghairat@gmail.com