اعلان کاریابی پروژهء‌تدویر نمایشگاه های ملی و بین المللی - وزارت صنعت وتجارت

اعلان کاریابی پروژهء‌تدویر نمایشگاه های ملی و بین المللی

وزارت تجارت وصنایع در نظر دارد اجناس ،تسهیلات ، اقلام وخدمات مورد نیاز پروژهء تدویر نمایشگاه های ملی و بین المللی خویش را که در کابل برگزار میگردد از بودجه انکشافی خویش به دواطلبی بگذارد.
 
بدین وسیله موسسات ،‌شرکت های خصوصی و دولتی واجد شرایط می توانند تا 7 اسد شرطنامه ومشخصات را از آمریت تهیته و تدارکات واقع منزل تحتانی این وزارت اخذ و به روز معین به دواطلبی اشتراک نمایند.