اعلان کاریابی!!

 
اعلان کاریابی!!
به منظور سپردن کار به اهل آن یک تعداد از بست های کمبود کارکنان خدمات این وزارت از طریق رقابت آزاد قرار ذیل به اعلان سپرده میشود.
1.بست(7) متعمدجنسی یک بست 
2.بست(7) دریور ریاست عمومی تجارت بین المللی یک بست
3.بست(7) باغبان ریاست اداری وامور مالی یک بست
4.بست(7) زیردست آشپز ریاست اداری و امورمالی یک بست 
5.بست(7) کارکن خدماتی ریاست استراتیژی وپلان یک بست 
6. بست(7) دریور ریاست عمومی پارک های صنعتی یک بست 
7. بست(7) تحویلدار ریاست عمومی پارک های صنعتی یک بست 
8.بست(7) تخنیکر ریاست عمومی پارک های صنعتی یک بست 
9. بست(7) نعلدوان ریاست عمومی پارک های صنعتی یک بست 
10.بست(7) باغبان ریاست عمومی پارک های صنعتی یک بست 
11.بست(7) آشپز ریاست عمومی پارک های صنعتی یک بست 
12.بست(7) کارکن خدماتی ریاست عمومی پارک های صنعتی سه بست 
13. بست(7) محافظ شب باش ریاست عمومی پارک های صنعتی دو بست
بست های فوق الذکر به اعلان گذاشته میشود واجدین شرایط غرض اخذ فورمه های درخواستی به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزات تجارت و صنایع مراجعه نمایند.