ریاست امورحقوقی(اعلان مجدد)

شماره پست: 
عنوان وظیفه:                      رئیس امورحقوقی(اعلان مجدد)                    
  بست:                              (2)
وزارت / اداره:                      وزارت تجارت وصنایع 
تعداد پست:                          1
موقعیت:                             کابل
ریاست/بخش مربوطه:           ریاست امورحقوقی
تاریخ اعلان:                       15 اسد 1396
تاریخ ختم:                         23 اسد 1396
 
پس منظر وزارت تجارت و صنایع:
ایجاد ادارات قوی و موثر در سطح مرکز و لایات که در عین حال قابلیت ایجاد بهبود و انکشافات قابل اندازه گیری را در قسمت ارایه خدمات به تمام افغان ها باشد، یکی از اهداف عمده استراتیژی انکشاف ملی دولت افغانستان محسوب میگردد. استراتیژی اصلاحات اداره عامه متشکل از یک سلسله ایجاد اصلاحات مورد نیاز در قسمت نیل به این هدف میباشد که شامل اصلاحات مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میگردد. یکی از عنصر اساسی این استراتیژی عبارت از تقویت و بهبود ظرفیت کاری در خدمات ملکی میباشد تا از این طریق یک اداره مدرن و حسابده ایجاد گردیده و در ضمن بصورت موثر و مناسب فعالیت نماید. اصلاحات مورد نظر شامل بازسازی وزارت ها و سایر نهاد های دولتی بوده و تغیرات را معرفی مینماید که منابع بشری بصورت کافی تامین گردیده و طور مناسب مدیریت شود. 
هدف برنامه (CBR)
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است. 
 
هدف وظیفه:
مدیریت و نظارت از ارائه خدمات موثر حقوقی جهت بهبودی امور وزارت در مطابقت با قوانین نافذه کشور.
 
مسئولیت های وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست مربوطه  در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت.
2. مدیریت ونظارت از طرح ، ترتیب و تصوید اسناد تقنینی مربوط به امورتجارتی وزارت .
3. ارایه مشورت های دقیق حقوقی در رابطه به موضوعات تجارتی جهت حصول اطمینان از اینکه تصامیم اتخاذ شده از نگاه قانونی درست بوده وحفظ علایق وزارت.
4. حصول اطمینان از تمام موضوعات حقوقی و ملاحظه در اسناد قونی یکه وزارت حق تصویب آنرا دارد
5. مرور و بررسی ، تحقیقات تفسیر تمام موضوعات حقوقی تحریری و شفاعی جهت تصحیح اسناد حقوقی مربوط به وزارت .
6. نظارت از پیشرفت های کاری بخش های مربوطه در رابطه به معاملات حقوقی بمنظور حصول اطمینان از ایکه اقدامات مناسب در زمان مه موقع اتخاذ گردیده است .
7. طرح ،‌تدوین و طی مراحل قوانین مقررات به معیار های بین المللی و ملی قابل تطبیق در شرایط حاکم در کشور.
8. ارایه خدمات حقوقی به وزارت و هکاری در طرح و تدوین قرارداد ها، توافقت ها و کنواسیون های بین المللی .
9. تدونی موافقتامه دوجانبه و چند جانبه تجارتی و ترانزیتی .
10. ترتیب و طی مراحل سایر اسناد تقنینی و طرزالعمل ها غرض ارائه تسهیلات لازم به سکتورخصوصی .
11. ترتیب مسوده و تطبیق همچنان مذاکرات روی موافقت نامه های حقوق مغلق مرتبط به فعالیت های وزارت.
12. ارایه مشورت های لازم حقوقی راجع به موضوعات تخنیکی مانند عضویت سازمان جهانی تجارت ، اصلاح مقررات سرمایه گذاری ،‌تجارت و حقوق مالکیت فکری به کمک و هماهنگی آمریت ها به منظور بهبود امور کاری وزارت.
13. اشتراک در جلسات نهاد های خارج از وزارت به منظور ملاحظات موضوعات حقوقی و تصامیم اتخاذ شده .
14. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست امور حوقی.
15. ترتیب گزارشات ماهوار ربع وار سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح به منظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها و دستآوردی های بخش های مربوطه .
16. مدیریت واداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از موثریت ، تشویق آموزش و انظباط کاری شان واینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
17. ارزیابی اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
18. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
19. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 
نتایج متوقع:  
الی مدت دوماه بعداز استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسولیت های وظایف طرح کند.
 
گزارش دهی: 
رئیس امور حقوقی به معینیت تجارتی گزارش میدهد.
 
تحصیلات و تجارب:
1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: حقوق ، روابط بین المللی ،پالیسی ، شرعیات (فقه قانون) به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
3. حد اقل سه سال تجربه کاری مربوط به وظیفه.
4. مهارت تحقیق ،انکشاف پالیسی وپلان گزاری و پلان گزاری مدیریت تطبیق برنامه ها
5. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
6. مهارتهای کامپیوتر مرتبط به وظیفه 
 
بدینوسیله به اطلاع علاقمندان کار در وزارت تجارت وصنایع رسانیده میشود به منظور تطبیق پروگرام CBR و دریافت کدر های بهتر مسلکی در بست های رتبه اول ، رتبه دوم ریاست های مرکزی این وزارت
یک بست رتبه دوم ریاست امورحقوقی بست در معرض اعلان گذاشته میشود کاندیدان میتوانند با ارائهء اسناد و سوابق معتبر تحصیلی و تحریری طبق هدایت قانون اعتبار از تاریخ15اسد 1396 الی تاریخ 23 اسد 1396 مدت 7 یوم کاری فورم های درخواستی را از دفتر آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت همه روزه در اوقات کاری رسمی اخذ و بعد از خانه پری و ضم نمودن اسناد مطالبه شده دوباره به دفتر آمریت استخدام تسلیم نمایند.
در صورت دریافت فورم درخواستی از طریق وب سایت، کاندیدان مکلف اند تا از وب سایت
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page به دست بیآورند وبعد از خانه پری باضمیمه ساختن اسناد مکمل خود دوباره به آمریت استخدام این وزارت به طور هاردکاپی تسلیم نمایند.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذیل تماس گیرند:
0202502351