اتشه تجارتی جمهوری اسلامی افغانستان

عنــوان وظیفه:           اتشه تجارتی جمهوری اسلامی افغانستان
ادارۀ مـربوطه :           وزرت تجارت و صنایع 
موقعیت         :          مقیم کشور میزبان 
بخش مربوطه:             ریاست تحلیل و انکشاف تجارت
بسـت    :                   4
تعداد بست:                 21 بست
تاریخ اعلان:                1396/06/22
تاریخ ختم:                   1396/07/04
گـزارشدهی به :            رئیس تحلیل و انکشاف تجارت
گـزارش گـیری   :         کارمند مربوطه 
..........................................................................................................................................................................................................
هدف وظيفه :  مدیریت و تنظیم امور مربوط به تجارت فی مابین افغانستان و کشور میزبان
..........................................................................................................................................................................................................
مسئولیت های  وظیفوی :
1. ترتیب و ارایه پلان کاری در ظرف سه ماه به وزارت تجارت وصنایع به اساس تحلیل بازار ، شرایط اقتصادی کشور میزبان و اولویت بندی بخش کاری دفتر مربوطه در مطابقت به پلان عمومی وزارت تجارت و صنایع.
2. جمع آوری معلومات در رابطه به وضعیت بازارها، احصائیه های اقتصادی کشور میزبان به شمول دوران تجارت، رقم تولیدات (صنعتی، زراعتی، خدمات و غیره)، تحلیل وضعیت بازار هاوپلان های اقتصادی کشور میزبان وارایه گزارش های متداوم و جامع در این مورد به مرکز وزارت تجارت وصنایع.
3.  جمع آوری همه جانبه معلومات در مورد ظرفیت ها وامکانات تبادله مال التجاره با کشور میزبان وارایه آن به مرکز وزارت تجارت وصنایع به طور منظم.
4. نظارت دایمی از روند ایجاد تسهیلات برای ورود امتعه افغانی به مارکیت های کشور میزبان از طریق شریک ساختن امکانات موجود وپروسیجر های کاری اداری ذیربط وجلوگیری از ضایع شدن منافع تجارتی واقتصادی کشور وارایه گزارش منظم همراه با پیشنهادات معقول جهت بهتر شدن این روند.
5.  تشخیص و تشریح فرصت های موجود در افغانستان برای سرمایه گذاران ومتشبثین کشور میزبان وهمکاری در راستای فراهم آوری تسهیلات در زمینه های سرمایه گذاری آنها درافغانستان.
6. مساعد نمودن زمینه اشتراک فعال وموثر تجار افغانی در گردهمایی های تجارتی ،نمایشگاه ومجامع اقتصادی وتجارتی که در کشور میزبان دایر میگردد.ارایه گزارش مفصل این گردهمایی ونمایشگاهها به مرکز وزارت تجارت وصنایع توام با پیشنهادات مشخص درزمینه بهبود روند ورفع چالش ها وموانع موجود در این راستا.
7. تامین ارتباط و همآهنگی با دوایر دولتی و غیر دولتی کشور میزبان در راستای حل مشکلات تجار افغانی.
8.  ارایه مشوره ها، و رهنمایی های لازم به تجار ملی پیرامون رعایت مقررات و معیارهای وارداتی کشور میزبان جهت بهبود روابط تجارتی شان با کشور میزبان .
9. در یافت ومطالعه دقیق ترجیحات گمرکی ویا سایر تسهیلات که کشور میزبان به سایر کشور ها اعطا نموده وارایه گزارش مفصل آن به مرکز وزارت تجارت وصنایع، و همچنان تلاش در راستای اخذ ترجیحات گمرکی کشور میزبان برای امتعه صادراتی افغانستان.
10. ارائه مشورهای لازم در مورد موافقتنامه‌های تجارتی که افغانستان خواهان انعقاد با کشور میزبان می‌باشد.
11.  سهمگیری فعال در تطبیق موافقتنامه های دوجانبه همکاری های تجارتی واقتصادی میان افغانستان وکشور میزبان،مطالعه وتحلیل معاهدات وپروتوکول های اقتصادی وتجارتی که کشور میزبان با سایر دولت ها به امضا رسانیده به خصوص تاثیرات آنها بالای روند تجارت وروابط اقتصادی افغانستان با آن کشور و ارایه یک نقل از اسناد مذکور به مرکز وزارت تجارت وصنایع.
12. همکاری در تسهیل حل و فصل منازعات تجارتی و ترانزیتی افغانستان با کشور میزبان و تامین هماهنگی با ادارات مربوطه در خصوص دریافت راه های حل مناسب. 
13. حصول معلومات در مورد قوانین و مقررات مرتبط به تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور میزبان و شریک ساختن آن با وزارت تجارت و صنایع.
14.  تامین ارتباط کاری متداوم با سازمان ها،موسسات اقتصادی وتجارتی، اتاق های تجارت وصنایع کشور های میزبان جهت ایجاد فرصت های تجاری دوجانبه.
15. تامین ارتباط و هماهنگی با سازمانهای تجارتی مقیم در کشور میزبان که افغانستان عضویت آنرا دارد جهت استفاده اعظمی از این سازمانها.
16. ایجاد ارتباط و تامین هماهنگی میان وزارت تجارت و صنایع و مراکز مطالعات تجارتی در کشور میزبان به هدف انجام تحقیقات و برگزاری برنامه های ارتقا ظرفیت. 
17. همکاری و هماهنگی لازم با نمایندگی دایمی افغانستان به سازمان تجارت جهانی طبق میکانیزم هماهنگی میان آتشه های تجارتی و دفتر نمایندگی دایمی افغانستان به سازمان تجارت جهانی به هدف آگاه بودن از روند مذاکرات چند جانبه در سازمان تجارت جهانی و پیگیری تطبیق تصامیم آن در صورت لزوم.
18. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون  کارکنان خدمات ملکی.
19. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط.
20. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه بروفق اسناد تقنینی که از طرف آمر ذیصلاح به وی سپرده  می‌شود.
........................................................................................................................................................................................................
تحصیلات و تجارب:
شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7 ) و( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
• حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اداره تجارت، تجارت (Commerce)، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی(رشته اداری و دیپلوماسی)، حقوق بین الملل، روابط بین الملل، اقتصاد بین الملل وبه درجه تحصیل بالاتر در رشته های  متذکره ارجحیت داده میشود.
• حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس و دو سال تجربه کاری برای ماستر.
• تسلط بریکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری )و زبان انگلیسی و ترجیحاً  تسلط به زبان محلی کشور میزبان.
• مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
............................................................................................................................................................................................................
بورد تعیینات خدمات ملکی 
اعلان بست‌های اتشه‌های تجارتی وزارت تجارت و صنایع
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن، اصلاح، ایجاد اداره سالم و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، (21) بست چهارِ اتشه‌های تجارتی وزارت تجارت و صنایع را جهت استخدام کارکنان شایسته و کار فهم به اعلان رقابتی می‌سپارد. 
بنابراین تمامی علاقمندان واجدین شرایط می‌توانند در این روند اشتراک نمایند. متقاضیان می‌توانند فورم در خواستی را  به شکل حضوری از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مرکز و دفاتر ساحوی این کمیسیون در ولایات، وزارت محترم تجارت و صنایع در مرکز و ریاست‌های وزارت تجارت و صنایع در ولایات و همچنین به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت تجارت و صنایع دریافت نمایند. 
متقاضیان محترم می‌توانند اسناد مورد ضرورت (کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح (CV) و اسناد تجربه کاری)  را همراه با فورم درخواستی به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت تجارت و صنایع در مرکز و ولایات تسلیم نمایند. و یا  آن را به صورت آنلاین ضم اسناد، به ایمل آدرس  appointment@afghanexperts.gov.af ارسال نمایند.  
.............................................................................................................................................................................................................
اطلاعیه پروسه امتحان جمعی متمایز اتشه‌های تجارتی وزارت تجارت و صنایع
امتحان جمعی متمایز بست اتشه‌های تجارتی وزارت تجارت و صنایع، بر مبنای حکم شماره 1160 مورخ 30/3/1396 مقام عالی ریاست جمهوری و با در نظر داشت حکم مندرج ماده 17 طرزالعمل امتحان جمعی، برگزار می‌گردد.
متقاضیان بایدبا در نظرداشت مصوبه شماره چهارم مورخ 14/9/1393 نکات ذیل را رعایت نمایند.
1. مصوبه یادشده چنین صراحت دارد:«کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی موظف است تا کادرهای تخصصی لیسانس، ماستر و دوکتورا را مطابق رشته تحصیلی‌شان در کمبودات ارگان‌های دولتی استخدام نماید».
2. فورم کاریابی را بعداز خانه پُری دقیق،قبل از ختم تاریخ اعلان همراه با سایر اسناد مورد نیاز به دفتر توزیع فورم تسلیم نمایید. 
3. کاندیدان محترمیکه از مؤسسات تحصیلات عالی دولتی فارغ‌التحصیل گردیده‌اند اسناد تحصیلی‌شانتأییدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد . هیچگونه تصدیق، تحسین نامه تحصیلی، سرتیفکت و دیپلوم پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی  نرسیده باشد  مدار اعتبار نمی‌باشد.
4. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، بر اساس به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید. 
5. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشند، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند، در غیر آن مدار اعتبار نمی‌باشد.
6. کاندیدان محترمی که از پوهنتون و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ‌التحصیل گردیده باشند، علاوه بر تأیید از ثبت و راجستر بودن آن پوهنتون / مؤسسه در وزارت محترم تحصیلات عالی، باید ترانسکریپ نمرات، یا سرتیفکت فراغت و یا دیپلوم فراغت‌شان نیز تأییدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد و یا فراغت شخص کاندید از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی تأیید گردد. کاپی چنین سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را ضم فورم درخواستی نمایید، در غیر آن اسناد مدار اعتبار نمی‌باشد.
7. کاندیدان محترمی که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
1) خلص سوانح باید در همان فورمی تهیه گردد که از جانب ریاست تقنین و پالیسی ریاست عمومی اداره خدمات ملکی به تمام وزارت‌ها وادارات دولتی طی یک متحدالمال صادر گردیده است.
2) شماره مسلسل و تاریخ صدور در آن درج گردیده باشد،تاریخ صدور از تاریخ اعلان بست، بیشتر از شش ماه  نباشد.
8. کاندیدان محترمی که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند اسناد و سوابق کاری‌شان (CV) را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم در خواستی نمایند.
9. کاندیدان محترمی که در مؤسسات معتبر ملی وسکتورهای خصوصی  اجرای وظیفه نموده‌اند. کاپی قرار داد، فورم مالیه دهی و تصدیق از ثبت و راجستر مرجع استخدام کننده توسط مراجع ذیصلاح دولتی را ضم  فورم درخواستی نمایند.
10. هرگاه کوچکترین قلم خوردگی، خراش، تراش و استفاده از ادویه غلطی در اسناد مشاهده گردد، چنین سند (اسناد) مدار اعتبار نمی‌باشد.
11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوطه، جهت روشن شدن موضوع به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
12. از کاندیدان محترم جداً تقاضا می‌گردد تا از هر نوع مراجعه و مزاحمت و اعمال نفوذ خود داری نمایند، در غیر آن عواقب و پیامد آن متوجه شخص کاندید بوده و حق هیچگونه اعتراض را ندارد.
13. هیچگونه سند بعداز ختم تاریخ اعلان پذیرفته نمی‌شود.
14. کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی مواد فوق‌الذکر را جداً در نظر گرفته، کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی می‌گردد.
 
اینجانب  (                                ) ولد (                          ) اطلاعیه را مطالعه نموده و اسناد مورد نیاز را مطابق آن تهیه نموده‌ام و هرگاه اسناد در مغایرت با شرایط یاد شده باشد، عواقب قانونی و حقوقی آن را می‌پذیرم.
                         امضا                                                              تاریخ/ / 1396
 
 قابل یادآوری است که این اطلاعیه با فورم درخواستی ارایه و در زمان تحویل فورم با دیگر اسناد یکجا اخذ می‌گردد.