اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
معاون پروژه
عنوان وظیفه : معاون پروژه وزارت و یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی پارک های صنعتی بست: (۳) گزارشدهی به : عمومی پارک های صنعتی گزارشدهی از : کارمندان تحت اثر هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از اجرای امور...
May 13, 2019 May 19, 2019
متخصص تحلیل و ارزیابی
عنوان وظیفه: متخصص تحلیل و ارزیابی وزارت : صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی پارک های صنعتی بست: (۳) گزارشدهی به: رئیس عمومی پارک های صنعتی گزارشگیری از:...
May 13, 2019 May 19, 2019
نظارت کننده (Site Engineer)
عنوان وظیفه: نظارت کننده (Site Engineer) وزارت : صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی پارک های صنعتی بست:(۴) گزارشدهی به: معاون پروژه، رئیس انکشاف پارک های صنعتی گزارشگیری از:...
May 13, 2019 May 19, 2019
سروی کننده (Surveyor)
عنوان وظیفه: سروی کننده (Surveyor) وزارت : صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی پارک های صنعتی بست:(۴) گزارشدهی به: معاون پروژه، رئیس انکشاف پارک های صنعتی گزارشگیری از:...
May 13, 2019 May 19, 2019
همکار اداری
عنوان وظیفه: همکار اداری وزارت : صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی پارک های صنعتی بست:(۴) گزارشدهی به: معاون پروژه، رئیس انکشاف و رئیس عمومی پارک های صنعتی گزارشگیری از:...
May 13, 2019 May 19, 2019
آمراسناد وارتباط
عنوان وظیفه : آمراسناد وارتباط و زارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست دفتر بست: (3) گزارشدهی به: رئیس دفتر گزارشگیری از:مدیر عمومی تحریرات ،اسنادوارتباط ومدیر عمومی آرشیف. کود:...
May 07, 2019 May 21, 2019
سکرتر اجرائیوی مقام وزیر
عنوان وظیفه : سکرتر اجرائیوی مقام وزیر وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست دفتر بست: (3) گزارشدهی به: رئیس دفتر گزارشگیری از: مامور اجرائیه کود:...
May 07, 2019 May 21, 2019
مسئول پروژه
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مسئول پروژه وزارت و یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: مصارف امور عملیاتی پروژه های آیسا بست: (2) گزارشدهی به : رئیس عمومی پارک های صنعتی گزارشدهی از : مسئول مالی و تدارکاتی پروژه هدف...
Apr 22, 2019 Apr 26, 2019
مسئول تدارکاتی پروژه
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مسئول تدارکاتی پروژه وزارت و یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: مصارف امور عملیاتی پروژه های آیسا بست: (3) گزارشدهی به : رئیس عمومی پارک های صنعتی گزارشدهی از : کارمندان تحت اثر هدف...
Apr 22, 2019 Apr 26, 2019
انجنیر پلان ( برنامه‌ریزی) پروژه ها
لایحه وظایف عنوان وظیفه: انجنیر پلان ( برنامه‌ریزی) پروژه ها محل وظیفه: کابل بست: چهار تجارب: حد اقل 5 سال درجۀ تحصیل: حداقل لیسانس در بخش انجنیری و مدیریت پروژه ها گزارش دهی به: امر پلان و تطبیق پروژه ها / رئیس انکشاف پارک...
Apr 22, 2019 Apr 26, 2019
صفحه 1 از 19