اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمــــر صنعت و تجارت ولایت لوگر
عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت لوگر بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: ولایات تخار ، لوگر، پکتیکا و لغمان تعداد پست: ( 1) گزارشدهی به: به مقام...
Jul 13, 2019 Jul 24, 2019
آمــــر صنعت و تجارت ولایت پکتیکا
عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت پکتیکا بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: ولایات تخار ، لوگر، پکتیکا و لغمان تعداد پست: ( 1) گزارشدهی به: به مقام...
Jul 13, 2019 Jul 24, 2019
آمــــر صنعت و تجارت ولایت تخار
عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت تخار بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: ولایات تخار ، لوگر، پکتیکا و لغمان تعداد پست: ( 1) گزارشدهی به: به مقام...
Jul 13, 2019 Jul 24, 2019
آمــــر صنعت و تجارت ولایت لغمان
عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت لغمان بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: ولایات تخار ، لوگر، پکتیکا و لغمان تعداد پست: ( 1) گزارشدهی به: به مقام وزارت گزارش¬گیری از: از کارکنان تحت...
Jul 13, 2019 Jul 24, 2019
مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع بندر آقینه
عنوان وظیفه: مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع بندر آقینه بست: 4 وزارت یا اداره: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع موقعیت پست: فاریاب تعداد پست: 1 گزارشده به: آمریت مواد نفتی و گاز مایع ولایت فاریاب گزارش¬گیر...
Jul 08, 2019 Jul 19, 2019
مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع ولایت فراه
عنوان وظیفه: مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع ولایت فراه بست: 4 وزارت یا اداره: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع موقعیت پست: فراه تعداد پست: 1 گزارشده به: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع گزارش¬گیر...
Jul 08, 2019 Jul 19, 2019
مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع ولایت نیمروز
عنوان وظیفه: مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع ولایت نیمروز بست: 4 وزارت یا اداره: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع موقعیت پست: نیمروز تعداد پست: 1 گزارشده به: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع گزارش¬گیر از: ...
Jul 08, 2019 Jul 19, 2019
مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع بندر تورغندی
عنوان وظیفه: مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع بندر تورغندی بست: 4 وزارت یا اداره: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع موقعیت پست: هرات تعداد پست: 1 گزارشده به: آمریت مواد نفتی و گاز مایع ولایت هرات گزارش¬گیر از: ...
Jul 08, 2019 Jul 19, 2019
مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع بندر اسلام قلعه
عنوان وظیفه: مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع بندر اسلام قلعه بست: 4 وزارت یا اداره: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع موقعیت پست: هرات تعداد پست: 1 گزارشده به: آمریت مواد نفتی و گاز مایع ولایت...
Jul 08, 2019 Jul 19, 2019
آمر مواد نفتی و گاز مایع ولایت هرات
عنوان وظیفه: آمر مواد نفتی و گاز مایع ولایت هرات بست: 3 وزارت یا اداره: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع موقعیت پست: هرات تعداد پست: 1 گزارشده به: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع گزارش¬گیر از: مدیریت...
Jul 08, 2019 Jul 19, 2019
صفحه 1 از 21