اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمریت موافقت نامه های تجارتی دو جانبه
عنوان وظیفه: آمریت موافقت نامه های تجارتی دو جانبه پست: (3) وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت پست: کابل (مرکز) بخش مربوطه: ریاست موافقت نامه های تجارت و ترانزیت بین المللی تعداد...
Jan 15, 2019 Jan 28, 2019
کارمند خدماتی
عنوان وظیفه : کارمند خدماتی موقعیت: کابل وزارت و یا اداره: وزارت صنعت و تجارت ریاست: پروژه صنایع خلاق گزارشدهی به: مسول اداری و مالی گزارشگیری از: تعداد بست ها : 1 بست تاریخ ختم اعلان: 16 دلو...
Jan 06, 2019 Jan 27, 2019
عضومسلکی نظارت وارزیابی
عنوان وظیفه : عضومسلکی نظارت وارزیابی وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست ستراتیژی، پالیسی وپلان بست: (4) تعدادبست: ...
Dec 15, 2018 Dec 26, 2018
عضو مسلکی طرح ودیزاین پروژه های انکشافی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی طرح ودیزاین پروژه های انکشافی و زارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست ستراتیژی، پالیسی وپلان بست: (4) گزارشدهی به: آمر طرح وتطبیق...
Dec 15, 2018 Dec 26, 2018
عضومسلکی تامین همآهنگی باتمویل کننده گان وعقد قرارداد ها
عنوان وظیفه : عضومسلکی تامین همآهنگی باتمویل کننده گان وعقد قرارداد ها وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست ستراتیژی، پالیسی وپلان بست: (4) تعداد بست: (1) گزارشدهی به:...
Dec 15, 2018 Dec 26, 2018
بست 7کارکن نلدوان ریاست محترم تدویر نمایشگاه(اعلان مجدد)
به منظور سپردن کار به اهل آن یک تعداد بست های کمبودی کارکنان خدماتی این وزارت ازطریق رقابت آزاد به اعلان سپرده میشود. واجدین شرایط میتوانند غرض اخذ فورمه های درخواستی به امریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت مراجعه نمایند.
Dec 10, 2018 Dec 17, 2018
بست 7 معتمد جنسی ریاست محترم عمومی پارک های صنعتی(اعلان مجدد)
به منظور سپردن کار به اهل آن یک تعداد بست های کمبودی کارکنان خدماتی این وزارت ازطریق رقابت آزاد به اعلان سپرده میشود. واجدین شرایط میتوانند غرض اخذ فورمه های درخواستی به امریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت مراجعه نمایند.
Dec 10, 2018 Dec 17, 2018
بست 8 کارکن خدماتی ریاست محترم تدویر نمایشگاه سه بست
به منظور سپردن کار به اهل آن یک تعداد بست های کمبودی کارکنان خدماتی این وزارت ازطریق رقابت آزاد به اعلان سپرده میشود. واجدین شرایط میتوانند غرض اخذ فورمه های درخواستی به امریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت مراجعه نمایند.
Dec 10, 2018 Dec 19, 2018
بست 7 کارکن دریور ریاست محترم تدویر نمایشگاه یک بست
به منظور سپردن کار به اهل آن یک تعداد بست های کمبودی کارکنان خدماتی این وزارت ازطریق رقابت آزاد به اعلان سپرده میشود. واجدین شرایط میتوانند غرض اخذ فورمه های درخواستی به امریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت مراجعه نمایند.
Dec 10, 2018 Dec 19, 2018
کارشناس تحلیل سکتور معادن(اعلان مجدد)
عنوان وظیفه: کارشناس تحلیل سکتور معادن وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: مطالعات، تحقیق و انکشاف سرمایه گذاری بست: (4) دو بست گزارش دهی به: آمر تحلیل سکتور های سرمایه...
Nov 14, 2018 Dec 01, 2018
صفحه 1 از 18