اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمریت موافقتنامه های تجارتی دو جانبه
عنوان وظیفه: آمر موافقتنامه های تجارتی دو جانبه بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست موافقتنامه های تجارت بین المللی تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 13 دلو 1396 تاریخ ختم: 23 دلو...
Feb 02, 2018 Feb 12, 2018
آمریت توسعه تولید وبازاریابی
عنوان وظیفه: آمر توسعه تولید وبازاریابی بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست انکشاف صادرات تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 13 دلو 1396 تاریخ ختم: 23 دلو 1396 پس منظر وزارت...
Feb 02, 2018 Feb 12, 2018
ریاست مالی و اداری
عنوان وظیفه: رئیس مالی واداری بست: (2) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 1396/11/09 تاریخ ختم: 1396/11/22 پس منظر وزارت تجارت و صنایع: ایجاد ادارات قوی و...
Jan 30, 2018 Feb 11, 2018
آمریت تشویق سرمایه گذاری
عنوان وظیفه: آمر تشویق سرمایه گذاری بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست تشویق وحمایه از سرمایه گذاری تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 1396/11/07 تاریخ ختم: 1396/11/18 پس منظر...
Jan 25, 2018 Feb 07, 2018
آمریت تحلیل سکتورهای سرمایه گذاری
عنوان وظیفه: آمر تحلیل سکتور های سرمایه گذاری بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 1396/11/07 تاریخ ختم: 18/11/1396 ...
Jan 25, 2018 Feb 07, 2018
آمریت اصول وحل منازعات تجارتی
عنوان وظیفه: آمر اصول وحل منازعات تجارتی بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست سازمان تجارت جهانی تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 1396/11/07 تاریخ ختم: 1396/11/18 پس منظر وزارت...
Jan 25, 2018 Feb 07, 2018
ریاست تجارت وصنایع ولایت هرات(اعلان مجدد)
عنوان وظیفه: رئیس تجارت وصنایع ولایت هرات بست: (2) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ولایت هرات تعداد بست: 1 موقعیت: هرات تاریخ اعلان: 3 دلو 1396 تاریخ ختم: 13 دلو...
Jan 23, 2018 Feb 02, 2018
آمریت تجارت و صنایع ولایت بدخشان(اعلان مجدد)
شماره اعلان: عنوان وظیفه: آمر تجارت وصنایع ولایت بدخشان بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ولایت بدخشان تعداد بست: 1 موقعیت: بدخشان تاریخ اعلان: 11جدی 1396 تاریخ ختم: 19 جدی...
Jan 01, 2018 Jan 09, 2018
آمریت پارک های صنعتی ولایت بلخ
شماره اعلان: عنوان وظیفه: آمر پارک های صنعتی ولایت بلخ بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست تجارت وصنایع ولایات مربوطه تعداد بست: 1 موقعیت: ولایت بلخ تاریخ اعلان: 28/09/1396 تاریخ ختم:...
Dec 20, 2017 Dec 26, 2017
آمریت پارک های صنعتی ولایت ننگرهار
شماره اعلان: عنوان وظیفه: آمر پارک های صنعتی ولایت ننگرهار بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست تجارت وصنایع ولایات مربوطه تعداد بست: 1 موقعیت: ولایت ننگرهار تاریخ اعلان: 28/09/1396 تاریخ...
Dec 20, 2017 Dec 26, 2017
صفحه 10 از 18