اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ماموراجرائیوی آتشه مقیم دهلی
مسوده لایحه وظایف اتشه های تجارتی محور کاری اتشه های مقیم خارج از کشور را موارد ذیل تشکیل میدهد. 1. تحلیل وضعیت بازار هاوپلان های اقتصادی کشور میزبان وارایه گزارش های متداوم و جامع در این مورد به مرکز وزارت تجارت وصنایع. 2. جمع آوری...
Jan 16, 2017 Feb 04, 2017
آتشه تجارتی افغانی مقیم دهلی
مسوده لایحه وظایف اتشه های تجارتی محور کاری اتشه های مقیم خارج از کشور را موارد ذیل تشکیل میدهد. 1. تحلیل وضعیت بازار هاوپلان های اقتصادی کشور میزبان وارایه گزارش های متداوم و جامع در این مورد به مرکز وزارت تجارت وصنایع. 2. جمع آوری...
Jan 16, 2017 Feb 04, 2017
آتشه تجارتی افغانی مقیم کانادا
مسوده لایحه وظایف اتشه های تجارتی محور کاری اتشه های مقیم خارج از کشور را موارد ذیل تشکیل میدهد. 1. تحلیل وضعیت بازار هاوپلان های اقتصادی کشور میزبان وارایه گزارش های متداوم و جامع در این مورد به مرکز وزارت تجارت وصنایع. 2. جمع آوری...
Jan 16, 2017 Feb 04, 2017
ماموراجرائیه مقیم مسکو
مسوده لایحه وظایف اتشه های تجارتی محور کاری اتشه های مقیم خارج از کشور را موارد ذیل تشکیل میدهد. 1. تحلیل وضعیت بازار هاوپلان های اقتصادی کشور میزبان وارایه گزارش های متداوم و جامع در این مورد به مرکز وزارت تجارت وصنایع. 2. جمع آوری...
Jan 16, 2017 Feb 04, 2017
آتشه افغانی مقیم مسکو
مسوده لایحه وظایف اتشه های تجارتی محور کاری اتشه های مقیم خارج از کشور را موارد ذیل تشکیل میدهد. 1. تحلیل وضعیت بازار هاوپلان های اقتصادی کشور میزبان وارایه گزارش های متداوم و جامع در این مورد به مرکز وزارت تجارت وصنایع. 2. جمع آوری...
Jan 16, 2017 Feb 04, 2017
آتشه تجارتی افغان مقیم ممبی هند
مسوده لایحه وظایف اتشه های تجارتی محور کاری اتشه های مقیم خارج از کشور را موارد ذیل تشکیل میدهد. 1. تحلیل وضعیت بازار هاوپلان های اقتصادی کشور میزبان وارایه گزارش های متداوم و جامع در این مورد به مرکز وزارت تجارت وصنایع. 2. جمع آوری...
Jan 16, 2017 Feb 04, 2017
آتشه تجارتی افغانی مقیم عربستان
مسوده لایحه وظایف اتشه های تجارتی محور کاری اتشه های مقیم خارج از کشور را موارد ذیل تشکیل میدهد. 1. تحلیل وضعیت بازار هاوپلان های اقتصادی کشور میزبان وارایه گزارش های متداوم و جامع در این مورد به مرکز وزارت تجارت وصنایع. 2....
Jan 16, 2017 Feb 04, 2017
ریاست تفتیش داخلی (اعلان مجدد)
شماره پست: عنوان وظیفه: رئیس تفتیش داخلی (اعلان مجدد) بست: 2 وزارت یا اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل ریاست/بخش مربوطه: ریاست تفتیش داخلی تاریخ اعلان: 19 جدی 1395 تاریخ ختم: 25 جدی...
Jan 08, 2017 Jan 14, 2017
ریاست تحقیق ومطالعات سکتور خصوصی (اعلان مجدد)
شماره پست: عنوان وظیفه: رئیس تحقیق ومطالعات سکتور خصوصی (اعلان مجدد) بست: (2) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل ریاست/بخش مربوطه: ریاست تحقیق ومطالعات سکتور خصوصی تاریخ اعلان: 19...
Jan 08, 2017 Jan 14, 2017
ریاست امور سازمان تجارت جهانی (اعلان مجدد)
شماره پست: عنوان وظیفه: رئیس امور سازمان تجارت جهانی (اعلان مجدد) بست: (2) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 19جدی 1395 تاریخ ختم: 25جدی 1395 پس منظر وزارت تجارت و...
Jan 08, 2017 Jan 14, 2017
صفحه 17 از 19