اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ریاست تطبیق اصلاحات و تحلیل مالی تصدی ها و شرکت های دولتی
شماره پست : عنوان وظیفه : رئیس تطبیق اصلاحات و تحلیل مالی تصدی ها و شرکت های دولتی بست : (2) وزارت / اداره : وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت : کابل تاریخ اعلان : 11/جدی/1395 تاریخ ختم : 17/جدی/1395 پس...
Dec 31, 2016 Jan 07, 2017
ریاست عمومی تجارت بین المللی
شماره پست: عنوان وظیفه: ریاست عمومی تجارت بین المللی بست: (1) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 02 قوس 1395 تاریخ ختم: 24 قوس 1395 پس منظر وزارت تجارت و...
Nov 27, 2016 Dec 14, 2016
ریاست ثبت وجواز دهی
شماره پست: عنوان وظیفه: ریاست ثبت وجواز دهی بست: (2) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 02 قوس 1395 تاریخ ختم: 24 قوس 1395 پس منظر وزارت تجارت و...
Nov 27, 2016 Dec 14, 2016
ریاست تنظیم وانکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط
شماره پست: عنوان وظیفه: ریاست تنظیم وانکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط بست: (2) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 02 قوس 1395 تاریخ ختم: 24 قوس 1395 پس منظر...
Nov 27, 2016 Dec 14, 2016
ریاست تخنیکی امور صنایع
شماره پست: عنوان وظیفه: ریاست تخنیکی امور صنایع بست: (2) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 02 قوس 1395 تاریخ ختم: 24 قوس 1395 پس منظر وزارت...
Nov 27, 2016 Dec 14, 2016
آمریت ثبت وجوازدهی
شماره پست: عنوان وظیفه: آمریت ثبت وجوازدهی بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 02 قوس 1395 تاریخ ختم: 24 قوس 1395 پس منظر وزارت تجارت و...
Nov 27, 2016 Dec 14, 2016
آمریت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی
شماره پست: عنوان وظیفه: آمریت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 02 قوس 1395 تاریخ ختم: 24 قوس 1395 پس منظر...
Nov 27, 2016 Dec 14, 2016
آمریت اسناد وارتباط
شماره پست: عنوان وظیفه: آمریت اسناد وارتباط بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 02 قوس 1395 تاریخ ختم: 24 قوس 1395 پس منظر وزارت تجارت و...
Nov 27, 2016 Dec 14, 2016
آمریت موافقتنامه های منطقوی
شماره پست: عنوان وظیفه: آمریت موافقتنامه های منطقوی بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 02 قوس 1395 تاریخ ختم: 24 قوس 1395 پس منظر وزارت تجارت و...
Nov 27, 2016 Dec 14, 2016
آمریت موافقت نامه های دو جانبه
شماره پست: عنوان وظیفه: آمریت موافقت نامه های دو جانبه بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 02 قوس 1395 تاریخ ختم: 24 قوس 1395 پس منظر وزارت تجارت...
Nov 27, 2016 Dec 14, 2016
صفحه 17 از 18