اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمریت دسترسی به مارکیت ها
شماره پست: عنوان وظیفه: آمریت دسترسی به مارکیت ها بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 02 قوس 1395 تاریخ ختم: 24 قوس 1395 پس منظر وزارت تجارت و...
Nov 27, 2016 Dec 14, 2016
آمریت حمایت مالکیت های فکری
شماره پست: عنوان وظیفه: آمریت حمایت مالکیت های فکری بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 02 قوس 1395 تاریخ ختم: 24 قوس 1395 پس منظر وزارت...
Nov 27, 2016 Dec 14, 2016
آمریت توسعه تولید وبازاریابی
شماره پست: عنوان وظیفه: آمریت توسعه تولید وبازاریابی بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 02 قوس 1395 تاریخ ختم: 24 قوس 1395 پس منظر وزارت تجارت و...
Nov 27, 2016 Dec 14, 2016
آمریت تهیه وتدارکات
شماره پست: عنوان وظیفه: آمریت تهیه وتدارکات بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 02 قوس 1395 تاریخ ختم: 24 قوس 1395 پس منظر وزارت تجارت...
Nov 27, 2016 Dec 14, 2016
آمریت تنظیم تجارت بین المللی
شماره پست: عنوان وظیفه: آمریت تنظیم تجارت بین المللی بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 02 قوس 1395 تاریخ ختم: 24 قوس 1395 پس منظر وزارت تجارت...
Nov 27, 2016 Dec 14, 2016
صفحه 18 از 18