اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس حقوقی ریاست عمومی پارک های صنعتی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : کارشناس حقوقی ریاست عمومی پارک های صنعتی وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: پارک های صنعتی بست: دو (۲) گزارشدهی به: رئیس عمومی پارک های صنعتی گزارشگیری از: ندارد هدف وظیفه: ارایه...
Apr 22, 2019 Apr 26, 2019
متخصص هماهنگی با دونر
لایحه وظایف عنوان وظیفه :متخصص هماهنگی با دونر وزارت و یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: پروژه مصارف امور عملیاتی آیسا بست: (۳) گزارشدهی به: رئیس عمومی پارک های صنعتی گزارشگیری از: ندارد هدف وظیفه: هماهنگی...
Apr 22, 2019 Apr 26, 2019
متخصص حفظ و مراقبت پارک های صنعتی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : متخصص حفظ و مراقبت پارک های صنعتی وزارت: صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: مصارف امور عملیاتی پروژه های آیسا بست: (۳) گزارشدهی به : رئیس حفظ و مراقبت و رئیس عمومی پارک های صنعتی گزارشدهی از :...
Apr 22, 2019 Apr 26, 2019
درایور
عنوان وظیفه : درایور موقعیت: کابل وزارت و یا اداره: وزارت صنعت تجارت ریاست: پروژه صنایع خلاق گزارشدهی به: مسول اداری و مالی پروژه صنایع خلاق گزارشگیری از: تعداد بست ها: 2...
Jan 29, 2019 Feb 18, 2019
آمریت موافقت نامه های تجارتی دو جانبه
عنوان وظیفه: آمریت موافقت نامه های تجارتی دو جانبه پست: (3) وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت پست: کابل (مرکز) بخش مربوطه: ریاست موافقت نامه های تجارت و ترانزیت بین المللی تعداد...
Jan 15, 2019 Jan 28, 2019
کارمند خدماتی
عنوان وظیفه : کارمند خدماتی موقعیت: کابل وزارت و یا اداره: وزارت صنعت و تجارت ریاست: پروژه صنایع خلاق گزارشدهی به: مسول اداری و مالی گزارشگیری از: تعداد بست ها : 1 بست تاریخ ختم اعلان: 16 دلو...
Jan 06, 2019 Jan 27, 2019
عضومسلکی نظارت وارزیابی
عنوان وظیفه : عضومسلکی نظارت وارزیابی وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست ستراتیژی، پالیسی وپلان بست: (4) تعدادبست: ...
Dec 15, 2018 Dec 26, 2018
عضو مسلکی طرح ودیزاین پروژه های انکشافی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی طرح ودیزاین پروژه های انکشافی و زارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست ستراتیژی، پالیسی وپلان بست: (4) گزارشدهی به: آمر طرح وتطبیق...
Dec 15, 2018 Dec 26, 2018
عضومسلکی تامین همآهنگی باتمویل کننده گان وعقد قرارداد ها
عنوان وظیفه : عضومسلکی تامین همآهنگی باتمویل کننده گان وعقد قرارداد ها وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست ستراتیژی، پالیسی وپلان بست: (4) تعداد بست: (1) گزارشدهی به:...
Dec 15, 2018 Dec 26, 2018
بست 7کارکن نلدوان ریاست محترم تدویر نمایشگاه(اعلان مجدد)
به منظور سپردن کار به اهل آن یک تعداد بست های کمبودی کارکنان خدماتی این وزارت ازطریق رقابت آزاد به اعلان سپرده میشود. واجدین شرایط میتوانند غرض اخذ فورمه های درخواستی به امریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت مراجعه نمایند.
Dec 10, 2018 Dec 17, 2018
صفحه 2 از 19