اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس تحلیل سکتور معادن(اعلان مجدد)
عنوان وظیفه: کارشناس تحلیل سکتور معادن وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: مطالعات، تحقیق و انکشاف سرمایه گذاری بست: (4) دو بست گزارش دهی به: آمر تحلیل سکتور های سرمایه...
Nov 14, 2018 Dec 01, 2018
کارشناس انکشاف تشبثات کوچک و متوسط در امورسکتور سنگ مرمر(اعلان مجدد)
عنوان وظیفه: کارشناس انکشاف تشبثات کوچک و متوسط در امورسکتور سنگ مرمر وزارت ویا اداره: تجارت وصنایع موقعیت: کابل بخش: ریاست انکشاف وتنظیم امور تشبثات کوچک ومتوسط بست: (4) گزارش دهی به: ...
Nov 14, 2018 Dec 01, 2018
آمریت معلومات و اطلاع دهی
عنوان وظیفه: آمریت معلومات و اطلاع دهی بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست سازمان تجارت جهانی تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 21/07/1397 تاریخ ختم: ...
Oct 13, 2018 Oct 27, 2018
مدیر عمومی خدمات تحارتی و نمایندگی های خارجی
عنوان وظیفه: مدیر عمومی خدمات تحارتی و نمایندگی های خارجی وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست تحلیل و انکشاف تجارت بست: (4) گزارش به: رئیس تحلیل...
Sep 29, 2018 Oct 10, 2018
کارشناس موافقت نامه های دوجانبه کشور های اروپایی و امریکایی
عنوان وظیفه: کارشناس موافقت نامه های دوجانبه کشور های اروپایی و امریکایی وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: آمریت موافقتنامه های دو جانبه /ریاست موافقت نامه های تجارت و ترانزیت بین...
Sep 29, 2018 Oct 10, 2018
عضو مسلکی طرح وتسویداسناد تقنینی تجارتی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی طرح وتسویداسناد تقنینی تجارتی وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست امورحقوقی بست: 4 تعداد بست: 1 گزارشدهی به: آمرطرح وتسوید اسناد تقنینی تجارتی گزارشگیری از: ...
Sep 29, 2018 Oct 10, 2018
PRINCIPLE ACCOUNTABILITIES
TITLE: Senior Finance and budget advisor to MoIC REPORTS TO: Deputy Minister for Admin & Finance of the Ministry of Industry and Commerce Nob of job:1 LOCATION: Kabul, Afghanistan OBJECTIVE: PRINCIPLE...
Aug 19, 2018 Aug 28, 2018
Advisor, Procurement and contract management
TITLE: Advisor, Procurement and contract management REPORTS TO: Deputy Minister for Admin & Finance of the Ministry of Industry and Commerce LOCATION: Kabul, Afghanistan Nob of job:1 OBJECTIVE: It is expected...
Aug 19, 2018 Aug 28, 2018
Senior Finance and budget advisor to MoIC
TITLE: Senior Finance and budget advisor to MoIC REPORTS TO: Deputy Minister for Admin & Finance of the Ministry of Industry and Commerce Nob of job:2 LOCATION: Kabul, Afghanistan OBJECTIVE: PRINCIPLE...
Aug 19, 2018 Aug 20, 2018
همکار تخنیکی، Technical Assistant
عنوان وظیفه : همکار تخنیکی، Technical Assistant بست : NTA معاش: به اساس لایحه NTA وزارت یا اداره : معینیت مالی و امور مالی، وزارت صنعت و تجارت مدت قرار داد: 5 ماه، قابل تمدید برای یکسال تعداد بست: (2) موقعیت...
Aug 18, 2018 -
صفحه 2 از 18