اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
بست 7 معتمد جنسی ریاست محترم عمومی پارک های صنعتی(اعلان مجدد)
به منظور سپردن کار به اهل آن یک تعداد بست های کمبودی کارکنان خدماتی این وزارت ازطریق رقابت آزاد به اعلان سپرده میشود. واجدین شرایط میتوانند غرض اخذ فورمه های درخواستی به امریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت مراجعه نمایند.
Dec 10, 2018 Dec 17, 2018
بست 8 کارکن خدماتی ریاست محترم تدویر نمایشگاه سه بست
به منظور سپردن کار به اهل آن یک تعداد بست های کمبودی کارکنان خدماتی این وزارت ازطریق رقابت آزاد به اعلان سپرده میشود. واجدین شرایط میتوانند غرض اخذ فورمه های درخواستی به امریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت مراجعه نمایند.
Dec 10, 2018 Dec 19, 2018
بست 7 کارکن دریور ریاست محترم تدویر نمایشگاه یک بست
به منظور سپردن کار به اهل آن یک تعداد بست های کمبودی کارکنان خدماتی این وزارت ازطریق رقابت آزاد به اعلان سپرده میشود. واجدین شرایط میتوانند غرض اخذ فورمه های درخواستی به امریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت مراجعه نمایند.
Dec 10, 2018 Dec 19, 2018
کارشناس تحلیل سکتور معادن(اعلان مجدد)
عنوان وظیفه: کارشناس تحلیل سکتور معادن وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: مطالعات، تحقیق و انکشاف سرمایه گذاری بست: (4) دو بست گزارش دهی به: آمر تحلیل سکتور های سرمایه...
Nov 14, 2018 Dec 01, 2018
کارشناس انکشاف تشبثات کوچک و متوسط در امورسکتور سنگ مرمر(اعلان مجدد)
عنوان وظیفه: کارشناس انکشاف تشبثات کوچک و متوسط در امورسکتور سنگ مرمر وزارت ویا اداره: تجارت وصنایع موقعیت: کابل بخش: ریاست انکشاف وتنظیم امور تشبثات کوچک ومتوسط بست: (4) گزارش دهی به: ...
Nov 14, 2018 Dec 01, 2018
آمریت معلومات و اطلاع دهی
عنوان وظیفه: آمریت معلومات و اطلاع دهی بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست سازمان تجارت جهانی تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 21/07/1397 تاریخ ختم: ...
Oct 13, 2018 Oct 27, 2018
مدیر عمومی خدمات تحارتی و نمایندگی های خارجی
عنوان وظیفه: مدیر عمومی خدمات تحارتی و نمایندگی های خارجی وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست تحلیل و انکشاف تجارت بست: (4) گزارش به: رئیس تحلیل...
Sep 29, 2018 Oct 10, 2018
کارشناس موافقت نامه های دوجانبه کشور های اروپایی و امریکایی
عنوان وظیفه: کارشناس موافقت نامه های دوجانبه کشور های اروپایی و امریکایی وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: آمریت موافقتنامه های دو جانبه /ریاست موافقت نامه های تجارت و ترانزیت بین...
Sep 29, 2018 Oct 10, 2018
عضو مسلکی طرح وتسویداسناد تقنینی تجارتی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی طرح وتسویداسناد تقنینی تجارتی وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست امورحقوقی بست: 4 تعداد بست: 1 گزارشدهی به: آمرطرح وتسوید اسناد تقنینی تجارتی گزارشگیری از: ...
Sep 29, 2018 Oct 10, 2018
PRINCIPLE ACCOUNTABILITIES
TITLE: Senior Finance and budget advisor to MoIC REPORTS TO: Deputy Minister for Admin & Finance of the Ministry of Industry and Commerce Nob of job:1 LOCATION: Kabul, Afghanistan OBJECTIVE: PRINCIPLE...
Aug 19, 2018 Aug 28, 2018
صفحه 3 از 19