اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
Advisor, Procurement and contract management
TITLE: Advisor, Procurement and contract management REPORTS TO: Deputy Minister for Admin & Finance of the Ministry of Industry and Commerce LOCATION: Kabul, Afghanistan Nob of job:1 OBJECTIVE: It is expected...
Aug 19, 2018 Aug 28, 2018
Senior Finance and budget advisor to MoIC
TITLE: Senior Finance and budget advisor to MoIC REPORTS TO: Deputy Minister for Admin & Finance of the Ministry of Industry and Commerce Nob of job:2 LOCATION: Kabul, Afghanistan OBJECTIVE: PRINCIPLE...
Aug 19, 2018 Aug 20, 2018
همکار تخنیکی، Technical Assistant
عنوان وظیفه : همکار تخنیکی، Technical Assistant بست : NTA معاش: به اساس لایحه NTA وزارت یا اداره : معینیت مالی و امور مالی، وزارت صنعت و تجارت مدت قرار داد: 5 ماه، قابل تمدید برای یکسال تعداد بست: (2) موقعیت...
Aug 18, 2018 -
متخصص تکنالوژی معلوماتی IT Technical Specialist
عنوان وظیفه : متخصص تکنالوژی معلوماتی IT Technical Specialist بست : NTA معاش: به اساس لایحه NTA وزارت یا اداره : معینیت مالی و امور مالی، وزارت صنعت و تجارت مدت قرار داد: 5 ماه، قابل تمدید برای...
Aug 18, 2018 Aug 27, 2018
Advisor, Human Resources Management
Advisor, Human Resources Management REPORTS TO: Deputy Minister for Admin & Finance of the Ministry of Industry and Commerce No. Of Jobs:1 LOCATION: Kabul, Afghanistan Salary: As per Organization Salary...
Aug 18, 2018 Aug 27, 2018
مشاور ارشد اداری و امور مالی Senior Admin & Financial Advisor
عنوان وظیفه : مشاور ارشد اداری و امور مالی Senior Admin & Financial Advisor بست : NTA معاش: به اساس لایحه NTA وزارت یا اداره : معینیت مالی و امور مالی، وزارت صنعت و تجارت مدت قرار داد: 5 ماه، قابل تمدید برای...
Aug 18, 2018 Aug 27, 2018
مدیرعمومی نشرات
عنوان وظیفه : مدیرعمومی نشرات وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست اطلاعات وارتباط عامه بست: 4 گزارشدهی به: آمراطلاعات گزارشگیری از: عضومسلکی نشرات کود: ...
Aug 11, 2018 Aug 15, 2018
مدیرعمومی پلانگذاری منابع بشری و تشکیلات
عنوان وظیفه : مدیرعمومی پلانگذاری منابع بشری و تشکیلات وزارت و یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست منابع بشری بست: (4) گزارشدهی به: آمر ارتقأ ظرفیت و انکشاف...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
مدیرعمومی جمع آوری ارقام ومعلومات
عنوان وظیفه : مدیرعمومی جمع آوری ارقام ومعلومات وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی بست: (4) گزارشدهی به: آمر جمع آوری وتحلیل ارقام ومعلومات ...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
مدیرعمومی سوانح و دیتابیس کارکنان
عنوان وظیفه : مدیرعمومی سوانح و دیتابیس کارکنان وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست منابع بشری بست: (4) گزارشدهی به: آمر ارزیابی اجراات، سوانح و دیتابیس کارکنان گزارشگیری از:...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
صفحه 4 از 19