اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس تحلیل سکتور ساختمانی(اعلان مجدد)
عنوان وظیفه: کارشناس تحلیل سکتور ساختمانی(اعلان مجدد) وزارت و یا اداره : صنعت وتجارت موقعیت : کابل ریاست : مطالعات، تحقیق و انکشاف سرمایه گذاری بست: (4) دو بست گزارش دهی به: آمر تحلیل سکتور های سرمایه...
Jul 23, 2018 Aug 04, 2018
انجنیر سروی(اعلان مجدد)
عنوان وظیفه : انجنیر سروی(اعلان مجدد) وزارت و یا اداره : صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: انکشاف پارهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر خدمات انجنیری گزارشگیری از : ندارد کود: ...
Jul 23, 2018 Aug 04, 2018
انجنیر برق(اعلان مجدد)
عنوان وظیفه: انجنیر برق(اعلان مجدد) وزارت و یا اداره : صنعت وتجارت موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارکهای صنعتی بست: (4) گزارش دهی به : آمر خدمات انجنیری گزارشگیری از : ندارد کود...
Jul 23, 2018 Aug 04, 2018
انجنیر آبرسانی(اعلان مجدد)
عنوان وظیفه : انجنیر آبرسانی(اعلان مجدد) وزارت و یا اداره : صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: انکشاف پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر خدمات انجنیری گزارشگیری از: ندارد کود:...
Jul 23, 2018 Aug 04, 2018
مدیرعمومی موافقت نامه های امور ترانزیت
عنوان وظیفه : مدیرعمومی موافقنامه های امور ترانزیت وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست ترانزیت وتسهیلات تجارتی بست : 4 گزارشدهی به: رئیس ترانزیت وتسهیلات...
Jun 20, 2018 Jul 04, 2018
مفتش
عنوان وظیفه : مفتش وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست تفتیش داخلی بست: (4) تعداد بست (2) گزارشدهی به: آمر تفتیش داخلی گزارشگیری از: ندارد کود:...
Jun 20, 2018 Jul 04, 2018
کارشناس بخش تجارت اجناس
عنوان وظیفه : کارشناس بخش تجارت اجناس وزارت و یا اداره :تجارت و صنایع موقعیت : کابل بخش : امریت دسترسی به مارکیت ها بست : (4) گزارش به : امر دسترسی به مارکیت ها گزارش از :عضو مسلکی بخش...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
کارشناس سازمان تجارت جهانی دربخش تجارت محصولات زراعتی
عنوان وظیفه : کارشناس سازمان تجارت جهانی دربخش تجارت محصولات زراعتی وزارت و یا اداره :صنعت و تجارت موقعیت : کابل بخش : امریت دسترسی به مارکیت ها بست : (4) گزارش به : امردسترسی به مارکیت...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
کارشناس معیارات جبرانی
عنوان وظیفه : کارشناس معیارات جبرانی وزارت یا اداره : صنعت و تجارت موقعیت : کابل بخش :آمریت تنظیم امور تجارت بست : (4) تعداد بست :1 بست گزارش دهی : آمر تنظیم امور تجارت گزارش گیری : عضو مسلکی...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
کارشناس معیارات ضدAnti Dumping))
عنوان وظیفه : کارشناس معیارات ضدAnti Dumping)) وزارت یا اداره : صنعت وتجارت موقعیت : کابل بخش :آمریت تنظیم امور تجارت بست : (4) تعداد بست :1 بست گزارش دهی : آمر تنظیم امور تجارت گزارش گیری :...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
صفحه 5 از 18