اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ژورنالیست
عنوان وظیفه : ژورنالیست وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست اطلاعات وارتباط عامه بست: (4) گزارشدهی به: امر اطلاعات گزارشگیری از: ندارد کود: 25-90-17-008...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
کارشناس هماهنگی برنامه های حمایتی
عنوان وظیفه: کارشناس هماهنگی برنامه های حمایتی وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بست: (4) گزارش دهی به: مدیر عمومی هماهنگی برنامه های حمایتی گزارشگیری...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
مدیر عمومی هماهنگی برنامه های حمایتی
عنوان وظیفه: مدیر عمومی هماهنگی برنامه های حمایتی وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بست: (4) گزارش دهی به: آمر تشویق سرمایه گذاری گزارشگیری از: ...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
کارشناس تحلیل و هماهنگی مبتکرین کسب و کار
عنوان وظیفه: کارشناس تحلیل و هماهنگی مبتکرین کسب و کار وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بست: (4) گزارش دهی به: مدیر عمومی تنظیم برنامه های...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
مدیر عمومی ابتکار در کسب و کار
عنوان وظیفه: مدیر عمومی ابتکار در کسب و کار وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بست: (4) گزارش دهی به: آمر تشویق سرمایه گذاری گزارشگیری از: کارشناس...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
کارشناس ترتیب و تنظیم برنامه های تشویقی
عنوان وظیفه: کارشناس ترتیب و تنظیم برنامه های تشویقی وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بست: (4) دو بست گزارش دهی به: مدیریت عمومی تنظیم برنامه های...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
مدیر عمومی تنظیم برنامه های تشویقی
عنوان وظیفه: مدیر عمومی تنظیم برنامه های تشویقی وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بست: (4) گزارش دهی به: آمر تشویق سرمایه گذاری گزارشگیری از: ...
Aug 05, 2018 Aug 15, 2018
باغبان
عنوان وظیفه : باغبان وزارت و یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست تدویر نمایشگاه بست: ( 7 ) تعداد بست: (1) گزارشدهی به: آمریت خدمات گزارشگیری از: ...
Jul 28, 2018 Jul 31, 2018
نلدوان
عنوان وظیفه : نلدوان وزارت و یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: تدویر نمایشگاه بست: ( 7 ) گزارشدهی به : مدیر حفظ و مراقبت گزارشگیری از: ...
Jul 28, 2018 Jul 31, 2018
محافظ (شب باش)
عنوان وظیفه : محافظ (شب باش) وزارت و یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل ریاست: حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی بست : (8) یک بست گزارش دهی به: مدیر عمومی اداری گزارشگیری از: ندارد کود: ...
Jul 28, 2018 Jul 31, 2018
صفحه 5 از 19