اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیرعمومی تدویر نمایشگاه داخلی
عنوان وظیفه : مدیرعمومی تدویر نمایشگاه داخلی وزارت و یا ادار : صنعت وتجارت موقعیت : کابل بخش : ریاست تدویر نمایشگاه بست :4 گزارشدهی به : آمر تدویر نمایشگاه ها...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
مدیرعمومی تدویر نمایشگاه خارجی
عنوان وظیفه :مدیرعمومی تدویر نمایشگاه خارجی وزارت و یا اداره : صنعت و تجارت موقعیت : کابل بخش : ریاست تدویر نمایشگاه بست :4 گزارشدهی به : آمر تدویر نمایشگاه ها ...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی
عنوان وظیفه :مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی وزارت و یا اداره : صنعت وتجارت موقعیت : کابل بخش : ریاست تدویر نمایشگاه بست :4 گزارشدهی به : رئیس تدویر نمایشگاه گزارشگیری...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
مدیر عمومی خدمات نمایشگاه
عنوان وظیفه : مدیر عمومی خدمات نمایشگاه وزارت یا اداره : وزارت صنعت و تجارت موقعیت : کابل بخش : ریاست تدویر نمایشگاه بست : (4) گزارشدهی به : آمر...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
مدیر عمومی املاک
عنوان وظیفه : مدیر عمومی املاک وزارت و یا اداره : صنعت و تجارت موقعیت : کابل بخش : ریاست تدویر نمایشگاه بست : (4) گزارشدهی به : آمر خدمات نمایشگاه گزارشگیری از : عضو مسلکی...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
داکتر داخله
عنوان وظیفه :داکتر داخله وزارت و یا اداره : صنعت و تجارت موقعیت : کابل بخش : ریاست منابع بشری بست : (4) گزارشدهی به : آمر روابط کارکنان گزارشگیری از : نرس...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
کارشناس ارزیابی پلان های تجارتی
عنوان وظیفه : کارشناس ارزیابی پلان های تجارتی وزارت و یا اداره : صنعت وتجارت موقعیت : کابل ریاست : حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر هماهنگی و انسجام پارکهای صنعتی گزارشگیری از :...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
مدیر عمومی ارتباط هماهنگی ولایتی
عنوان وظیفه : مدیر عمومی ارتباط هماهنگی ولایتی پارکهای صنعتی وزارت و یا اداره : صنعت وتجارت موقعیت : کابل ریاست : حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر هماهنگی و انسجام پارکهای...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
مدیر عمومی حفظ و مراقبت
عنوان وظیفه : مدیر عمومی حفظ و مراقبت وزارت و یا اداره : صنعت و تجارت موقعیت : کابل ریاست : حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر حفظ و مراقبت پارک صنعتی پلچرخی گزارشگیری از : مدیر سروی...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
کارشناس درامور سکتورسنگ مرمر ریاست عمومی سکتورخصوصی
عنوان وظیفه: کارشناس درامور سکتورسنگ مرمر ریاست عمومی سکتورخصوصی وزارت ویا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست انکشاف وتنظیم امور تشبثات کوچک ومتوسط بست: (4) گزارش دهی به: رئیس تنظیم و...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
صفحه 6 از 18