اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس سازمان تجارت جهانی دربخش تجارت محصولات زراعتی
عنوان وظیفه : کارشناس سازمان تجارت جهانی دربخش تجارت محصولات زراعتی وزارت و یا اداره :صنعت و تجارت موقعیت : کابل بخش : امریت دسترسی به مارکیت ها بست : (4) گزارش به : امردسترسی به مارکیت...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
کارشناس معیارات جبرانی
عنوان وظیفه : کارشناس معیارات جبرانی وزارت یا اداره : صنعت و تجارت موقعیت : کابل بخش :آمریت تنظیم امور تجارت بست : (4) تعداد بست :1 بست گزارش دهی : آمر تنظیم امور تجارت گزارش گیری : عضو مسلکی...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
کارشناس معیارات ضدAnti Dumping))
عنوان وظیفه : کارشناس معیارات ضدAnti Dumping)) وزارت یا اداره : صنعت وتجارت موقعیت : کابل بخش :آمریت تنظیم امور تجارت بست : (4) تعداد بست :1 بست گزارش دهی : آمر تنظیم امور تجارت گزارش گیری :...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
کارشناس معلومات و اطلاع دهی
عنوان وظیفه : کارشناس معلومات و اطلاع دهی وزارت یا اداره : صنعت و تجارت موقعیت : کابل بخش :آمریت معلومات و اطلاع دهی بست : (4) تعداد بست :1 بست گزارش دهی : معلومات و اطلاع دهی گزارش گیری ...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
مدیرعمومی تدویر نمایشگاه داخلی
عنوان وظیفه : مدیرعمومی تدویر نمایشگاه داخلی وزارت و یا ادار : صنعت وتجارت موقعیت : کابل بخش : ریاست تدویر نمایشگاه بست :4 گزارشدهی به : آمر تدویر نمایشگاه ها...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
مدیرعمومی تدویر نمایشگاه خارجی
عنوان وظیفه :مدیرعمومی تدویر نمایشگاه خارجی وزارت و یا اداره : صنعت و تجارت موقعیت : کابل بخش : ریاست تدویر نمایشگاه بست :4 گزارشدهی به : آمر تدویر نمایشگاه ها ...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی
عنوان وظیفه :مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی وزارت و یا اداره : صنعت وتجارت موقعیت : کابل بخش : ریاست تدویر نمایشگاه بست :4 گزارشدهی به : رئیس تدویر نمایشگاه گزارشگیری...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
مدیر عمومی خدمات نمایشگاه
عنوان وظیفه : مدیر عمومی خدمات نمایشگاه وزارت یا اداره : وزارت صنعت و تجارت موقعیت : کابل بخش : ریاست تدویر نمایشگاه بست : (4) گزارشدهی به : آمر...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
مدیر عمومی املاک
عنوان وظیفه : مدیر عمومی املاک وزارت و یا اداره : صنعت و تجارت موقعیت : کابل بخش : ریاست تدویر نمایشگاه بست : (4) گزارشدهی به : آمر خدمات نمایشگاه گزارشگیری از : عضو مسلکی...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
داکتر داخله
عنوان وظیفه :داکتر داخله وزارت و یا اداره : صنعت و تجارت موقعیت : کابل بخش : ریاست منابع بشری بست : (4) گزارشدهی به : آمر روابط کارکنان گزارشگیری از : نرس...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
صفحه 7 از 19