اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس ارزیابی پلان های تجارتی
عنوان وظیفه : کارشناس ارزیابی پلان های تجارتی وزارت و یا اداره : صنعت وتجارت موقعیت : کابل ریاست : حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر هماهنگی و انسجام پارکهای صنعتی گزارشگیری از :...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
مدیر عمومی ارتباط هماهنگی ولایتی
عنوان وظیفه : مدیر عمومی ارتباط هماهنگی ولایتی پارکهای صنعتی وزارت و یا اداره : صنعت وتجارت موقعیت : کابل ریاست : حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر هماهنگی و انسجام پارکهای...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
مدیر عمومی حفظ و مراقبت
عنوان وظیفه : مدیر عمومی حفظ و مراقبت وزارت و یا اداره : صنعت و تجارت موقعیت : کابل ریاست : حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر حفظ و مراقبت پارک صنعتی پلچرخی گزارشگیری از : مدیر سروی...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
کارشناس درامور سکتورسنگ مرمر ریاست عمومی سکتورخصوصی
عنوان وظیفه: کارشناس درامور سکتورسنگ مرمر ریاست عمومی سکتورخصوصی وزارت ویا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست انکشاف وتنظیم امور تشبثات کوچک ومتوسط بست: (4) گزارش دهی به: رئیس تنظیم و...
May 26, 2018 Jun 05, 2018
دریور(اعلان مجدد)
عنوان وظیفه : دریور وزارت / اداره : صنعت وتجارت موقعیت : کابل بخش : ریاست عمومی ثبت مرکزی ومالکیت فکری بست : 7 گزارشدهی به : رئیس مربوطه گزارشگیری از : ندارد کود ...
May 26, 2018 May 31, 2018
معتمد جنسی
عنوان وظیفه : معتمد جنسی وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست تدویر نمایشگاه بست: (7) گزارشدهی به: آمریت خدمات گزارشگیری از: ندارد کود:...
May 26, 2018 May 31, 2018
کارکن خدماتی
عنوان وظیفه : کارکن خدماتی وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست دفتر بست: ( 8 ) تعداد بست(1) گزارشدهی به: رئیس دفتر گزارشگیری از: ندارد کود: 25-90-01-019الی...
May 26, 2018 May 31, 2018
شب باش
عنوان وظیفه : شب باش وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست تدویر نمایشگاه بست: ( 8 ) تعداد بست: (2) گزارشدهی به: مدیر حفظ ومراقبت گزارشگیری از: ندارد کود: ...
May 26, 2018 May 31, 2018
برقی وماشین کار
عنوان وظیفه : برقی و ماشین کار وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست تدویر نمایشگاه بست: ( 7 ) گزارشدهی به: آمریت خدمات گزارشگیری از: ...
May 26, 2018 May 31, 2018
آمریت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی
عنوان وظیفه : آمرتکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل بخش: آمریت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی بست: 3 گزارشدهی به: معین مالی واداری گزارشگیری از: مدیرعمومی حفظ و مراقبت سیستم...
May 23, 2018 Jun 01, 2018
صفحه 8 از 19