اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
انجنیر برق
عنوان وظیفه : انجنیر برق وزارت و یا اداره: تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر خدمات انجنیری گزارشگیری از : ندارد کود : (016-16-90-25) تاریخ...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
انجنیر دیزاین ساختمان
عنوان وظیفه: انجنیر دیزاین ساختمان وزارت و یا اداره: تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر خدمات انجنیری گزارشگیری از : ندارد کود : (015-16-90-25)...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
انجنیر سروی
عنوان وظیفه : انجنیر سروی وزارت و یا اداره : تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر خدمات انجنیری گزارشگیری از : ندارد کود : (014-16-90-25) تاریخ...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
تکنیشن اتو کد
عنوان وظیفه: تکنیشن اتو کد وزارت و یا اداره: تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارک های صنعتی بست : (5) گزارش دهی به : مهندس گزارشگیری از : ندارد کود : (013-16-90-25) تاریخ اعلان:...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
مهندس نظارت ازتطبیق پروژه ها
عنوان وظیفه : مهندس نظارت ازتطبیق پروژه ها وزارت و یا اداره: تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر خدمات انجنیری گزارشگیری از : ندارد کود :...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
انجنیر کنترول کیفیت پروژه ها
عنوان وظیفه : انجنیر کنترول کیفیت پروژه ها وزارت و یا اداره: تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر پلان وتطبیق پروژه ها ی انکشافی گزارشگیری از : ندارد...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
انجنیر نظارت از تطبیق پروژه ها
عنوان وظیفه : انجنیر نظارت از تطبیق پروژه ها وزارت و یا اداره: تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر پلان وتطبیق پروژه های انکشافی گزارشگیری از :...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
کارشناس طرح پروژه ها
عنوان وظیفه : کارشناس طرح پروژه ها وزارت و یا اداره: تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : رئیس انکشاف پارکهای صنعتی گزارشگیری از : ندارد کود :...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
مدیریت عمومی خدمات امور مالی تجارت
عنوان وظیفه: مدیر عمومی خدمات امور مالی تجارت وزارت و یا اداره: تجارت وصنایع موقعیت: کابل بخش: ریاست تنطیم وانکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط بست: 4 گزارشدهی به : آمر انکشاف خدمات تجارت گزارشگیری از: عضو مسلکی کود:...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
مدیریت عمومی هماهنگی و تحلیل سکتور های سرمایه گذاری
عنوان وظیفه : مدیر عمومی هماهنگی و تحلیل سکتور های سرمایه گذاری وزارت و یا اداره: تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : مطالعات، تحقیق و انکشاف سرمایه گذاری بست : (4) گزارش دهی به : آمر تحلیل سکتور های سرمایه...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
صفحه 8 از 18