اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس تحلیل سکتور خدماتی
عنوان وظیفه : کارشناس تحلیل سکتور خدماتی وزارت و یا اداره: تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : مطالعات، تحقیق و انکشاف سرمایه گذاری بست : (4) تعداد بست: دو بست گزارش دهی به : آمر تحلیل سکتور های سرمایه...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
کارشناس تحلیل سکتور ساختمانی
عنوان وظیفه : کارشناس تحلیل سکتور ساختمانی وزارت و یا اداره: تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : مطالعات، تحقیق و انکشاف سرمایه گذاری بست : (4) تعدادبست: دو بست گزارش دهی به : آمر تحلیل سکتور های سرمایه گذاری گزارشگیری...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
کارشناس تحلیل سکتور زراعت
عنوان وظیفه : کارشناس تحلیل سکتور زراعت وزارت و یا اداره : تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : مطالعات، تحقیق و انکشاف سرمایه گذاری بست : (4) تعداد بست: دو بست گزارش دهی به : آمر تحلیل سکتور های سرمایه گذاری گزارشگیری...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
کارشناس تحلیل سکتور معادن
عنوان وظیفه : کارشناس تحلیل سکتور معادن وزارت و یا اداره : تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : مطالعات، تحقیق و انکشاف سرمایه گذاری بست : (4) تعدادبست : دو بست گزارش دهی به : آمر تحلیل سکتور های سرمایه گذاری گزارشگیری...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
آمریت حفظ مراقبت پارکهای صنعتی پلچرخی
شماره اعلان: عنوان وظیفه: آمر حفظ و مراقبت پارک صنعتی پلچرخی بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی تعداد بست: 1 موقعیت:...
Apr 09, 2018 Apr 16, 2018
آمریت تنکالوژی معلوماتی و مخابراتی
شماره اعلان: عنوان وظیفه: آمرتکنالوژی معلوماتی ومخابراتی بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: معینیت مالی و اداری تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 11 حمل 1397 تاریخ ختم: 21 حمل 1397 پس...
Mar 28, 2018 Apr 10, 2018
ریاست تنظیم وانکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط
شماره اعلان: عنوان وظیفه: رئیس تنظیم وانکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط بست: (2) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی تعداد بست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 8...
Mar 27, 2018 Mar 28, 2018
آمریت اسناد وارتباط
شماره اعلان: عنوان وظیفه: آمراسناد وارتباط بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست دفتر تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 1396/12/01 تاریخ ختم: 1396/12/07 پس منظر وزارت تجارت و...
Feb 18, 2018 Feb 26, 2018
آمریت حمایت مالکیت های فکری
شماره اعلان: عنوان وظیفه: آمر حمایت مالکیت های فکری بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل تاریخ اعلان: 29/11/1396 تاریخ ختم: 09/12/1396 پس منظر وزارت تجارت و صنایع: ایجاد ادارات...
Feb 17, 2018 Feb 28, 2018
معاون و دایرکتر شورای حکمیت سازمان سارک
http://www.sarco.org.pk/adpl.pdf
Feb 11, 2018 -
صفحه 9 از 18