اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیریت عمومی ارزیابی ومحاسبه امور مالی تصدی ها
عنوان وظیفه : مدیر عمومی ارزیابی ومحاسبه امور مالی تصدی ها وزارت و یا اداره: تجارت وصنایع موقعیت: کابل بخش: ریاست تطبیق اصلاحات وتحلیل امورمالی تصدی ها وشرکت ها بست: (4) گزارشدهی به: آمر بررسی وتحلیل امورمالی تصدیها وشرکتها...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
کارشناس انکشاف تشبثات کوچک و متوسط در امورسکتور چرم
عنوان وظیفه: کارشناس انکشاف تشبثات کوچک و متوسط در امورسکتور چرم وزارت ویا اداره : تجارت وصنایع موقعیت: کابل بخش: ریاست انکشاف وتنظیم امور تشبثات کوچک ومتوسط بست : (4) گزارش دهی به: رئیس تنظیم و انکشاف امور...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
انجنیر آبرسانی
عنوان وظیفه : انجنیر آبرسانی وزارت و یا اداره: تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر خدمات انجنیری گزارشگیری از : ندارد کود : (017-16-90-25) تاریخ...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
انجنیر برق
عنوان وظیفه : انجنیر برق وزارت و یا اداره: تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر خدمات انجنیری گزارشگیری از : ندارد کود : (016-16-90-25) تاریخ...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
انجنیر دیزاین ساختمان
عنوان وظیفه: انجنیر دیزاین ساختمان وزارت و یا اداره: تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر خدمات انجنیری گزارشگیری از : ندارد کود : (015-16-90-25)...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
انجنیر سروی
عنوان وظیفه : انجنیر سروی وزارت و یا اداره : تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر خدمات انجنیری گزارشگیری از : ندارد کود : (014-16-90-25) تاریخ...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
تکنیشن اتو کد
عنوان وظیفه: تکنیشن اتو کد وزارت و یا اداره: تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارک های صنعتی بست : (5) گزارش دهی به : مهندس گزارشگیری از : ندارد کود : (013-16-90-25) تاریخ اعلان:...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
مهندس نظارت ازتطبیق پروژه ها
عنوان وظیفه : مهندس نظارت ازتطبیق پروژه ها وزارت و یا اداره: تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر خدمات انجنیری گزارشگیری از : ندارد کود :...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
انجنیر کنترول کیفیت پروژه ها
عنوان وظیفه : انجنیر کنترول کیفیت پروژه ها وزارت و یا اداره: تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر پلان وتطبیق پروژه ها ی انکشافی گزارشگیری از : ندارد...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
انجنیر نظارت از تطبیق پروژه ها
عنوان وظیفه : انجنیر نظارت از تطبیق پروژه ها وزارت و یا اداره: تجارت و صنایع موقعیت : کابل ریاست : انکشاف پارکهای صنعتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر پلان وتطبیق پروژه های انکشافی گزارشگیری از :...
Apr 10, 2018 Apr 24, 2018
صفحه 9 از 19