کارگاه آموزشی آشنایی با کنوانسیون های ترانزیتی و سازمان های بین المللی بارچالانی...

کارگاه آموزشی آشنایی با کنوانسیون های ترانزیتی و سازمان های بین المللی بارچالانی برای کارمندان وزارت تجارت و صنایع برگزار شد.
کارگاه آموزشی آشنایی با کنوانسیون های ترانزیتی و سازمان های بارچالانی برای کارمندان وزارت تجارت و صنایع امروز شنبه 20 عقرب 1396 در سالون کنفرانس های این وزارت برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی در باره کنوانسیون های ترانزیتی و سازمان های بارچالانی بین المللی و چگونگی موثریت اقتصادی و تجارتی آن بر اقتصاد و تجارت افغانستان برای اشتراک کنندگان معلومات ارایه شد.
براساس معلومات ریاست ترانزیت و تسهیلات تجارتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان تنها عضویت سازمان ترانزیتی تیر (TIR) را دارا بوده و در صدد عضویت سایر کنوانسیون های ترانزیتی و سازمان های بین المللی بارچالانی نیز می باشد.
این کارگاه آموزشی از سوی ریاست ترانزیت و تسهیلات تجارتی وزارت تجارت و صنایع و با همکاری اتحادیه شرکت های بارچالانی افغانستان برگزار شده است.