جلسه کاری معیین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع با کارمندان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ....

 
جلسه کاری معیین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع با کارمندان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت برگزار شد.
جلسه کاری محترم پوهنیار فیروزخان مسجدی معیین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع امروز یک شنبه 21 عقرب 1396 در سالون کنفرانس های این وزارت به هدف بررسی کارکردهای ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت برگزار شد.
معیین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع در این جلسه گفت که قرن 21 میلادی معروف به عصر اطلاعات و ارتباطات بوده و کارمندان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه باید با تمام توان شان در نشر همه جانبه خبرها، گزارش ها و اطلاعات وزارت کوشش نمایند.
از سوی دیگر هم مسافر قوقندی رییس ریاست اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت تجارت و صنایع در این جلسه گفت که کارمندان این ریاست باداشتن اندکترین امکانات تخنیکی اما همیشه کوشش کردند که خبرهای وزارت را به کوتاه ترین زمان به نشر برسانند.
در اخیر این جلسه محترم پوهنیار فیروزخان مسجدی معیین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع به کارمندان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وعده سپرد که نیازمندی های تخنیکی آنان را برطرف می نماید