ملاقات معیین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع با رییس شرکت روان موترز افغانستان...

ملاقات معیین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع با رییس شرکت روان موترز افغانستان.
محترم پوهنیار فیروزخان مسجدی معیین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع امروز یک شنبه 21 عقرب 1396 در دفتر کارشان با محترم عمر جلالر رییس شرکت روان موترز افغانستان ملاقات نمود.
در این ملاقات محترم عبدالحکیم ناصری رییس صنایع و محترم مسافر قوقندی رییس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت تجارت و صنایع نیز اشتراک نموده بود.
در ابتدای این ملاقات محترم عمر جلالر در مورد طرح راه اندازی کارخانه مونتاژ و بسته بندی موتر از شرکت موتر سازی جنرال موترز اوزبیکستان در کابل صحبت کرده و گفتند که اگر این فابریکه در کابل ایجاد شود، زمینه کاریابی برای شماری زیادی از هموطنان ما فراهم می شود.
بعد محترم پوهنیار فیروز خان مسجدی معیین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع گفت که در کل دولت وحدت ملی و مقامات این وزارت از هر نوع طرحی که باعث رشد صنعت و حمایت از صنعت کار کشور باشد پیشتبانی می نماید.
معیین انکشاف سکتور خصوصی صنایع همچنین گفت که وزارت تجارت وصنایع زمینه های عملی شدن طرح راه اندازی مونتاژ و بسته موتر شرکت جنرال موترز اوزبیکستان را در کابل فراهم خواهند نمود.