جلسه کاری بررسی اسناد حقوقی جدا سازی اتاق صنایع و معادن از اتاق تجارت و صنایع برگزار شد.

جلسه کاری بررسی اسناد حقوقی جدا سازی اتاق صنایع و معادن از اتاق تجارت و صنایع تحت ریاست جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع روز چهارشنبه 17 عقرب 1396 در دفتر کارشان برگزار شد.
در این جلسه محترم پوهنیارفیروزخان مسجدی معیین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع، محترم عبدالکریم ملکیار رییس حقوقی وزارت تجارت و صنایع، محترم عتیق الله نصرت رییس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع، نمایندگان وزارت خانه های مالیه، اقتصاد، عدلیه، معاون اتاق صنایع ومعادن و نماینده اتاق تجارت زنان نیز اشتراک نموده بود.
براساس هدایت مقام ریاست جمهوری، وزارت خانه های تجارت و صنایع و عدلیه موظف اند که اسناد حقوقی مجزا شدن اتاق صنایع و معادن از اتاق تجارت و صنایع را بررسی نموده و نتیجه آنرا به ریاست جمهوری گزارش بدهند.
در این جلسه روی بررسی اسناد حقوقی جدا سازی اتاق صنایع و معادن از اتاق تجارت و صنایع بحث و گفتگو صورت گرفت