امتحان تحریری آتشه های تجارتی وزارت تجارت و صنایع برگزار شد.

 
امتحان تحریری آتشه های تجارتی وزارت تجارت و صنایع برگزار شد.
امتحان تحریری آتشه های تجارتی وزارت تجارت وصنایع امروز دوشنبه 22 عقرب 1396 از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان در دانشکده کمپیوتر ساینس پوهتنون کابل با حضور داشت محترم پوهنیار فیروزخان مسجدی معیین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع و محترم داکتر نجیب الله امین مسوول بورد تعیینات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد.
محترم پوهنیار فیروزخان مسجدی معیین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت وصنایع در کنفرانس مطبوعاتی که پیش از شروع امتحان برگزار شده بود گفتند که آتشه های تجارتی نقش بسیاری مهمی را در گسترش تجارت و معرفی اموال صادراتی کشور، جذب سرمایه گذاری های بیرونی به افغانستان و همچنین برقراری روابط تجارتی با سایر کشورها را دارا می باشد.
سرپرست وزارت تجارت همچنین گفت که بعد از اینکه داوطلبان آزمون آتشه های تجارتی کامیاب شدن، در جریان 6 ماه نخست کارکردهای آنان مورد ارزیابی قرار گرفته، اگر کارکردهای آنان قانع کننده نبود، قرار داد شان تمدید نخواهند شد.
براساس معلومات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نزدیک به یک هزار تن در آتشه های تجارتی فورم اخذ نموده بودند که 117 تن آنان واجد شرایط شناخته شده و امروز شامل امتحان می باشند.
قرار است از میان این 117 تن، شماری به مرحله امتحان تقریری یا مصاحبه راه یابند