دیدار هئیت رهبری وزارت و تجارت و صنایع از مرکز تجارتی خدیجه الکبرا ولایت هرات.

هئیت رهبری وزارت و تجارت و صنایع که تحت ریاست محترم کامله صدیقی معیین امور تجارتی این وزارت به ولایت هرات سفر کرده به تاریخ 8 قوس 1396 از مرکز تجارتی خدیجه الکبرای این ولایت دیدار نمودند.
محترم کامله صدیقی حین بازدید از صنایع دستی زنان تجارت پیشه ولایت هرات آنان را تشویق به ادامه فعالیت های تولیداتی و تجارتی شان نموده گفتند که هئیت رهبری وزارت تجارت و صنایع در راستای بهبود و گسترش تجارت شان، آنان را همکاری می نمایند.
مرکز تجارتی خدیجه الکبرا زیر مجموعه ریاست تجارت و صنایع ولایت هرات بوده از سوی زنان اداره می شود و در آن صنایع دستی و اجناس تولیدی شان را به فروش می گذارند.