از روز بین المللی محو خشونت عليه زنان در وزارت تجارت و صنایع گرامیداشت به عمل آمد.

درمحفل که روز دوشنبه مورخ 13 قوس 1396 در سالون کنفرانس های وزارت تجارت و صنایع برگزارشده بود محترمه کامله صدیقی سرپرست و معین تجارتی، روسا، آمرین و کارمندان این وزارت شرکت ورزیده بودند.محترمه کامله صدیقی دراین مورد گفت که خشونت علیه زنان درجامعه قابل پذریش نیست وبه کارمندان وزارت تجارت صنایع اجازه نمیدهد تا به همکارن خویش خشونت نماید.
قابل یاد آوری است که این محفل از سوی آمریت جندر این وزارت برگزار گردیده بود.