کنفرانس و نمایشگاه جشن صنایع ملی آغاز گردید.

 


کنفرانس و نمایشگاه جشن صنایع ملی با حضور محترم کامله صدیقی معین امور تجارتی، محترم پوهنیار فیروزخان مسجدی معین انکشاف سکتورخصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع، محترم شیرباز کمین زاده رییس هئیت عامل اتاق صنایع و معادن افغانستان و شماری از تاجران وصنعت کاران کشور امروز سه شنبه 14 قوس 1396 در ساحه بادام باغ کابل آغاز به کار کرد.
محترم کامله صدیقی معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع در آغاز کنفرانس و نمایشگاه جشن صنایع ملی گفت که اساس این نمایشگاه حمایت از تولیدات داخلی و صنعت کاران کشور با در نظر داشت احکام مواد 10 و 11 قانون اساسی در حمایت از صنایع و سرمایه گذاری ملی مسجل شده است می باشد.
محترم معین تجارتی همچنین افزود که وظیفه همه عناصر ملی و دلسوز وطن است که از حداقل امکانات استفاده اعظیمی نموده در رفع مشکلات و چالش ها و ایجاد فرصت ها وسهولت های لازم را فراهم نماید که به لطف و عنایت آفریدگار جهان وزارت تجارت و صنایع در این استقامت گام های مفیدی برداشته که نمایشگاه امروز یکی از آن اقدامات به شمار می رود. 
محترم کامله صدیقی هم چنین گفت که این اولین و آخرین نمایشگاه در حمایت از صنعت کاران کشور نبوده و نخواهد بود.
از سوی هم دیگر محترم پوهنیار فیروزخان مسجدی معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت وصنایع در کنفرانس و نمایشگاه جشن صنایع ملی گفت که صنایع در هر کشوری حایز اهمیت بوده و مسیر توسعه و رشد اقتصادی کشورها را زمینه سازی می کند.
محترم پوهنیار مسجدی همچنین گفت که مهم ترین دلیل رشد اقتصادی و بهبود استندردهای زندگی مردم در بسیاری از کشورها توسعه صنعتی آنها بوده و وجود بخش صنعت به عنوان یکی از مراحل اساسی در توسعه ملی، افزایش عایدات و ایجاد زیرساخت های مدرن، اهمیت این بخش را آشکار می کند.

معین انکشاف سکتورخصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع همین چنین گفت که این وزارت پلان دارد تا در آینده پالیسی ملی صنایع را بازنگری و پالیسی جامع آماده نماید، توسعه پارک های صنعتی و تهیه و ترتیب پالیسی ملی انکشاف پارک های صنعتی، تمدید تعرفه های حماویوی با همکاری وزارت مالیه، جلب و جذب سرمایه گذاری ها از طریق ایجاد سهولت بیشتر و طرح های اقتصادی و برنامه های منظم تشویقی و ترتیب برنامه ملی دارای اولویت برای انکشاف سکتور خصوصی و به خصوص زنان متشبث انجام داده و زمینه ها را برای توسعه و رشد صنعت داخلی با معیارهای بین المللی آماده نمایند.
در همین حال شیرباز کمین زاده رییس هئیت عامل اتاق صنایع و معادن افغانستان در کنفرانس و نمایشگاه جشن صنایع ملی گفت که بزرگترین خوشی برای مقامات دولتی و همه مردم کشور این است که صنعت و تولیدات داخلی رشد و توسعه نماید.
در ختم کنفرانس مقامات وزارت و تجارت وصنایع، اتاق صنایع و معادن و صنعت کاران و تاجران نمایشگاه جشن صنایع ملی را افتتاح و از غرفه ها بازدید نمودند.
کنفرانس و نمایشگاه جشن صنایع ملی که امروز آغاز شده، به مدت سه روز ادامه دارد و در این نماشگاه 100 شرکت داخلی در 120 غرفه از سراسر کشور تولیدات داخلی شان را به نمایش می گذارند.