معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع از سوی کارمندان ریاست منابع بشری این وزارت تقدیر شد.

معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع از سوی کارمندان ریاست منابع بشری این وزارت تقدیر شد.
محترم کامله صدیقی معین امور تجارتی وزارت و تجارت وصنایع در برنامه گزارش دهی ریاست منابع بشری به مناسبت ختم سال مالی 1396 از سوی کارمندان این ریاست بابت کارکردهایشان با اهدای لوح سپاس، تقدیر شد.
خانم صدیقی در این برنامه با تقدیر و تشکر از کارکردهای ریاست منابع بشری وزارت تجارت و صنایع گفت که این ریاست در یک سال گذشته با جذب جوانان نخبه توانسته است چهره وزارت را تغییر بدهد.ریاست منابع بشری به مناسب ختم سال مالی 1396 از شماری از کارمندانش با تقدیم تقدیرنامه جهت انجام امور کاری وزارت سپاسگزاری نمود.

این ریاست در سال مالی 1396؛ 81 تن را در بست های 8 الی 3، 143 تن را باالمطقع، 10 تن را از طریق برنامه سی بی آر و 21 تن را دربست های آتشه های تجارتی بعد از سپری نمودن امتحان جذب نموده است.
همچنین ریاست منابع بشری 104 تن را به بورسیه های آموزشی کوتاه مدت چین فرستاده، 30 تن را از برنامه کارآموزی پرومت جذب نموده و برای 159 تن از دانشجویان دانشگاه کابل زمینه دوره کارآموزی آموزشی را فراهم نموده است.
از سوی دیگر هم این ریاست با ارزیابی 64 تن از کارمندان وزارت تجارت و صنایع زمینه ادامه تحصیل به دوره های لسیانس و ماستری را از طریق پروژه سی بی او یا ارتقاء ظرفیت برای آنان فراهم کرده است.
ریاست منابع بشری وزارت تجارت وصنایع در سال مالی 1396 توانسته است تیم فوتبال این وزارت را تحت ریاست افتخاری جلالتماب همایون رسا وزیر وزارت تجارت وصنایع احیا نماید.