نشست تخنیکی بین الوزارتی روی نهایی سازی مسوده موافقت نامه های سه جانبه برگزار گردید. - وزارت صنعت وتجارت

نشست تخنیکی بین الوزارتی روی نهایی سازی مسوده موافقت نامه های سه جانبه برگزار گردید.


نشست تخنیکی بین الوزارتی روی نهایی سازی مسوده موافقت نامه های سه جانبه ( افغانستان- ترکمنستان- قزاقستان) و ( افغانستان- ازبکستان- قزاقستان) امروز شنبه 16 جدی 1396 در سالون کنفرانس های وزارت تجارت وصنایع برگزار گردید.
در این نشست نمایندگان وزارت خانه های امور خارجه، ترانسپورت و هوانوردی، زراعت، آبیاری و مالداری، اقتصاد و نماینده اتاق تجارت وصنایع و شماری از روسای وزارت تجارت و صنایع اشتراک نموده بودند.
در این نشست روی ماده های موافقت نامه های سه جانبه ( افغانستان- ترکمنستان- قزاقستان) و ( افغانستان- ازبکستان- قزاقستان) بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
حکومت وحدت ملی تحت رهبری جلالتماب محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان تلاش دارد با عقد موافقت نامه های چند جانبه با کشورهای همسایه و منطقه، کشور را به چهارراه تجارت و ترانزیت منطقه مبدل سازند.