نشست تخنیکی بین الوزارتی روی نهایی سازی مسوده موافقت نامه های سه جانبه برگزار گردید.


نشست تخنیکی بین الوزارتی روی نهایی سازی مسوده موافقت نامه های سه جانبه ( افغانستان- ترکمنستان- قزاقستان) و ( افغانستان- ازبکستان- قزاقستان) امروز شنبه 16 جدی 1396 در سالون کنفرانس های وزارت تجارت وصنایع برگزار گردید.
در این نشست نمایندگان وزارت خانه های امور خارجه، ترانسپورت و هوانوردی، زراعت، آبیاری و مالداری، اقتصاد و نماینده اتاق تجارت وصنایع و شماری از روسای وزارت تجارت و صنایع اشتراک نموده بودند.
در این نشست روی ماده های موافقت نامه های سه جانبه ( افغانستان- ترکمنستان- قزاقستان) و ( افغانستان- ازبکستان- قزاقستان) بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
حکومت وحدت ملی تحت رهبری جلالتماب محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان تلاش دارد با عقد موافقت نامه های چند جانبه با کشورهای همسایه و منطقه، کشور را به چهارراه تجارت و ترانزیت منطقه مبدل سازند.