نخستین جلسه طرح واحد سازی جواز برگزار شد.


نخستین جلسه تخنیکی طرح واحد سازی جواز تشبث تحت ریاست جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت وصنایع به تاریخ 18 جدی 1396 در سالون کنفرانس های مقام وزارت برگزار گردید.
در این جلسه محترم کامله صدیقی معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع، نمایندگان وزارت خانه ها و ادارات ذی ربط نیز اشتراک داشتند.
براساس حکم 2943 مقام ریاست جمهوری به منظور بهبود امور تشویق سرمایه گذاری، ساده سازی پروسه صدور جواز از جانب ادارات دولتی ومدیریت وانسجام بهتر ارایۀ خدمات تحت چتر واحد انجام شود.درماده های حکم ریاست جمهوری آمده است، وزارت خانه ها و ادارات دولتی که مطابق احکام اسناد تقنینی مربوط جواز صادر می نمایند، بعد از این تحت چتر واحد در ریاست عمومی ثبت مرکزی وزارت تجارت وصنایع جا به جا گردند.

همچنین در این حکم آمده که هر وزارت خانه و اداره صادر کننده جواز دولتی باید یک نماینده با تمام تجهیزات مورد نیاز به مدت هفت روز به ریاست عمومی ثبت مرکزی معرفی نموده و این ریاست مکلف است به منظور تفکیک وظایف، مدیریت و تنطیم امور برنامه های کاری، پالیسی و طرزالعمل جامع را وضع ورهنمود ثبت درخواست های جواز را تدوین نماید.
در این جلسه روی موضوع چگونگی واحد سازی جوازها زیر چتر واحد بحث وتبادل نظر صورت گرفت.