ملاقات معین انکشاف سکتور خصوصی و امور صنایع وزارت تجارت و صنایع با هیئت رهبری اتاق صنایع و معادن و صنعت کاران.

محترم پوهنیار فیروزخان مسجدی معین انکشاف سکتور خصوصی وامور صنایع وزارت تجارت و صنایع امروز سه شنبه 19 جدی 1396 با هیئت رهبری اتاق صنایع و معادن، صنعت کاران و تولید کنندگان مواد غذایی ولایات بلخ، هرات و کابل در سالون کنفرانس های این وزارت دیدار و ملاقات نمود. این ملاقات که به سلسله دیدارهای داوم دار معینیت انکشاف سکتور خصوصی وامور صنایع وزارت تجارت وصنایع با صنعت کاران انجام می شود در آن شیرباز کمین زاده رییس هیئت عامل اتاق صنایع و معادن افغانستان وشماری از صنعت کاران ولایات بلخ، هرات و کابل اشتراک داشتند.
در این دیدار نخست شیرباز کمین زاده رییس هیئت رهبری اتاق صنایع و معادن حمیدالله خادم رییس هیئت عامل اتاق صنایع ومعادن هرات در مورد مشکلات تعرفه های گمرکی، برق، پارک های صنعتی و شماری دیگر از چالش های فراراه صنعت کاران و تولید کنندگان مواد غذایی صحبت نموده و پیشنهادات مشخص شان را جهت رفع موانع یاد شده ارایه نمودند.
محترم پوهنیار فیروزخان مسجدی معین انکشاف سکتور خصوصی و امور صنایع وزارت تجارت وصنایع در این ملاقات گفت که دولت وحدت ملی و به خصوص هیئت رهبری این وزارت گام های اساسی را جهت رفع مشکلات و چالش های فرا راه صنعت با همکاری نزدیک اتاق صنایع ومعادن برداشته است که عملی شدن آن شماری از موانع رفع خواهد شد. 
وی همچنین افروزد که در آینده نزدیک پالیسی پارک های صنعتی جهت تصویب به ریاست جمهوری فرستاده می شود که تایید آن از مقام ریاست جمهوری چالش های پارک های صنعتی حل خواهد. آقای مسجدی همچنین علاوه نمود که روی مشکل برق کار با وزارت انرژی و آب و ریاست برشنا کار جریان دارد که مشکل برق مورد نیاز صنعت نیز حل خواهد شد.
معین انکشاف سکتور خصوصی و امور صنایع در باره کاهش وافزایش تعرفه های گمرکی افزود که مدیریت تعرفه ها به عهده وزارت مالیه بوده و صنعت کاران کشور در مورد کاهش و یا افزایش مواد خام مورد خود را مشخص ساخته و ما روی آن در کمیته تعرفه ها بحث خواهیم کرد. 
در این ختم این ملاقات معین انکشاف سکتور خصوصی و امور صنایع به اداره های مربوطه هدایت داد که در مورد مشکلات مطرح شده اقدامات عاجل و عملی نمایند.