تصفیه مالیاتی با پرداخت قرضه های مالیاتی با 5 فیصد جریمه برای 9 ماه

هزاران شرکت تجارتی که از سال 1381 الی 1396 یا فعالیت نداشته و یا هم تصفیه مالیاتی نکرده بودند 9 ماه فرصت دارند تا مالیات شان را همراه با پرداخت 5 فصید جریمه تصفیه نمایند.
این مطلب را جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت وصنایع در یک کنفرانس خبری مشترک همراه با محترم اکلیل حکیمی وزیر مالیه، مسوولان اتاق تجارت و صنایع و اتاق صنایع و معادن امروز یک شنبه 8 دلو 1396 بیان داشت.
وزیر تجارت وصنایع در این کنفرانس گفت که این وزارت در ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری بخش ویژه ای را به هدف تصفیه حساب مالیاتی و تمدید جوازهای غیرفعال شرکت ها ایجاد می نمایند تا روند تصفیه مالیات و پرداخت جریمه ها ساده تر شود.
از سوی دیگر هم براساس فیصله شورای عالی اقتصادی این تصميم فقط برای يك بار به مدت ٩ماه گرفته شده و شرکت ها فرصت دارند تا بنابر هر دليلی مالیه نپرداخته و یا هم جوازهای شان را تمدید یا لغو نکردند، جوازهای خود را تمديد و يا لغو نمایند وفقط با پرداخت اصل ماليه و پنچ فصید جريمه ميتوانند حسابات خود را تصفيه نمايند.
این طرح از سوی شورای عالی اقتصادی به هدف حمایت از سکتور خصوصی و سرمایه گذاری تایید شده و مورد استقبال تجار و سکتور خصوصی قرار گرفته است.