نخستین جلسه کمیته تخنیکی پارک صنعتی- زراعتی باریک آب برگزار شد.

 


نخستین جلسه کمیته تخنیکی پارک صنعتی- زراعتی باریک آب تحت ریاست محترم پوهنیار فیروزخان مسجدی معین انکشاف سکتور خصوصی و امور صنایع وزارت تجارت وصنایع امروز چهار شنبه 11 دلو 1396 در دفتر کارشان برگزار شد.
در این جلسه محترم علی آقا مرتضوی رییس حفظ ومراقبت از پارک های صنعتی و سرپرست ریاست عمومی پارک های صنعتی، نماینده وزارت مالیه، نماینده مشارویت ارشد امور مالی و بانک داری مقام عالی ریاست جمهوری، نماینده اتاق صنایع ومعادن، نماینده اداره مستقل اراضی و نماینده اداره انکشاف زون پایتخت نیز اشتراک نموده بود.

در این جلسه روی مکانیزم توزیع زمین در پارک صنعتی- زراعتی باریک آب، مسایل زیربنا، مشکل زمین با مردم محل و چگونگی پیشرفت کارهای این پارک بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنین درختم این جلسه فیصله شد که جلسات کمیته تخنیکی پارک صنعتی-زراعتی باریک آب به هدف بررسی امور کاری آن در اوقات معین برگزار شود.