جلسه بررسی تفتیش تصدی های جن وپرس و نساجی های هفت گانه برگزار شد.


جلسه بررسی تفتیش تصدی های جن وپرس و نساجی های هفت گانه تحت ریاست محترم پوهنیار فیروزخان مسجدی معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع امروز سه شنبه 8 حوت 1396 در سالون کنفرانس های این وزارت برگزار شد.
در این جلسه روسای امور حقوقی، امور تخنیکی صنایع، تطبیق اصلاحات و تحلیل امور مالی تصدی ها و شرکت ها و رییس تفتیش داخلی وزارت تجارت وصنایع، نماینده مشاوریت ارشد اقتصادی مقام عالی ریاست جمهوری، نماینده ری...است تصدی های وزارت مالیه، هیئت رهبری شرکت تفتیش کننده و روساء و آمرین تصدی های چن و پرس و نساجی های هفت گانه نیز اشتراک نموده بود.
در این جلسه محترم پوهنیار فیروزخان مسجدی گفت که تصدی ها و شرکت های دولتی سرنوشت شان معلوم نیست، کار این تصدی ها مثمر نبوده و حکومت هم در سال های گذشته کاری خاصی برای رشد و توسعه این تصدی نکرده است.
وی همچنین افزود که مقام عالی ریاست جمهوری هم اکنون تصمیم گرفته است که تا این تصدی ها را در چوکات شرکت های مستقل دوباره فعال نماید.
معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع گفت که براساس هدایت شورای عالی اقتصادی تفتیش تصدی های جن وپرس و نساجی های هفت گانه به شرکت بین المللی واگذار شده بود که هم اکنون این شرکت بررسی های خود را انجام داده است.
وی افزود که در این جلسه ارقام تفتیش شده از سوی شرکت تفتیش کننده و ارایه آمار از سوی تصدی ها به وزارت تفاوت را نشان می دهد که در این جلسه روی آن بحث و تبادل و نظر صورت می گیرد.
محترم پوهنیار فیروزخان مسجدی همچنین گفت که در صورتی که ثابت شود، میان شرکت تفتیش کننده و تصدی ها همکاری درست صورت نگرفته و هر طرفی که کم کاری کرده باشد، بالای آن نیز تصمیم گرفته خواهد شد.
در پایان این جلسه محترم فیروزخان مسجدی به شرکت تفتیش کننده و روساء و آمرین تصدی های جن وپرس و نساجی ها هدایت داد تا در جلسه آینده اسنادهای شان را تکمیل نموده تا نتیجه نهایی بدست بیاید.