هشتمین جلسه سطح تخنیکی، کمیته بین الوزارتی سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه تسهیلات تجارتی برگزار شد.


هشتمین جلسه سطح تخنیکی، کمیته بین الوزارتی سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه تسهیلات تجارتی تحت ریاست محترم کامله صدیقی معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع امروز سه شنبه 8 حوت 1396 در سالون کنفرانس های این وزارت برگزار گردید.
در این جلسه رییس و اعضای ریاست امور سازمان تجارت جهانی وزارت تجارت و صنایع و نمایندگان وزارت خانه ها و اداره های ذیدخل نیز اشتراک نموده بودند.
در این جلسه... محترم کامله صدیقی معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع گفت که موضوع تعهدات کشور به سازمان تجارت جهانی از سوی مقام عالی ریاست جمهوری و شورای محترم وزیران غرض ادامه اصلاحات در سکتور اقتصاد و تجارت کشور مهم دانسته شده و باید روی تطبیق تعهدات و پیگیری آن به این سازمان کار جدی صورت گیرد.
در این جلسه روی تطبیق تعهدات سال های 2016-2017 وزارت تجارت و صنایع و سایر ادارات مسوول، ارایه معلومات پیرامون تعهدات سال 2018 به سازمان تجارت جهانی، تصویب رده بندی شاخص های موافقتنامه تسهیلات تجارتی توسط شورای عالی اقتصادی، گزارش بحث در شورای وزیران پیرامون استخدام کادر مسلکی مورد نیاز تطبیق تعهدات و ارایه معلومات پیرامون اطلاعیه دهی به سازمان تجارت جهانی بحث و تبادل نظر صورت گرفت که پیشرفت های قابل توجه را در این زمینه نشان میدهد.
سلسله جلسات سطح تخنیکی، کمیته بین الوزارتی سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه تسهیلات تجارتی جهت تعقیب تعهدات کشور به سازمان تجارت جهانی، نظارت از پروسه تطبیق تعهدات و کارهای که باید انجام شود تحت ریاست محترم کامله صدیقی معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع در مقر این وزارت برگزار می شود.