نمایشگاه بین المللی قالین چینقای کشور چین برگزار گردید.

نمایشگاه بین المللی قالین چینقای کشور چین با حضور صنعت کاران قالین، صنایع دستی و سنگ های قیمتی کشور به تاریخ 12 جوزا 1397 در شهر شنین مرکز ولایت چینقای این کشور افتتاح به کار آغاز کرد.
صنعت کاران قالین، صنایع دستی و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کشور مشترکاً توسط وزارت صنعت و تجارت و سکتور خصوصی به این نمایشگاه اشتراک نموده است.
در این نمایشگاه 21 شرکت از سکتورهای قالین، صنایع دستی و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به نمایندگی از کشور اشتراک نموده و به ارزش حدود 1 میلیون دالر امریکایی اموال صادراتی افغانستان را در مساحت هشت هزار مترمربع زمین به نمایش گذاشتند.
قابل یاد آوری است که این نمایشگاه از 2 الی 6 جون سال روان میلادی در شهر شنین چینقای کشور چین به روی بازدید کنندگان باز می باشد.