تفاهمنامه غیر متمرکز سازی سیستم فاضلاب وزارت صنعت و تجارت میان این وزارت و ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به امضا رسید.

تفاهمنامه غیر متمرکز سازی سیستم فاضلاب وزارت صنعنت وتجارت میان محترم عبدالرحیم سعیدی رییس عمومی ریاست انکشاف سکتور خصوص این وزارت و محترم انجنیر حمیدالله یلانی رییس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزایسیون شهری افغانستان در سال کنفرانس های آن ریاست به امضا رسید.
محترم انجنیر حمیدالله یلانی رییس شرکت متذکره در مراسم امضاء این تفاهمنامه گفت که موثر ترین راه برای کاهش آلودگی آب های زیر زمینی ایجاد تصفیه خانه های معیاری فاضلاب می باشد که متاسفانه در گذشته هیچ نوع اقدامی در این زمینه صورت نگرفته بود، اما اکنون جهت ترویج فرهنگ ساخت تصفیه خانه های فاضلاب، پروژه های سروی و دیزاین سیستم های غیر متمرکز تصفیه فاضلاب را برای ارگان های دولتی آغاز نموده ایم.
وی همچنین افزود که در نخست تفاهمنامه ای ساخت اولین تصفیه خانه غیر متمرکز را با وزارت صنعت و تجارت امضاء نمودیم.
از سوی دیگرهم محترم عبدالرحیم سعیدی رئیس عمومی ریاست انکشاف سکتور خصوصی وزارت صنعت و تجارت می گوید آب نقطه عطف برای زندگی است اما آلوده شدن آن باعث نابودی حیات و طبیعت می گردد.
وی همچنین افزود که اگر ساخت تصفیه خانه فاضلاب غیر متمرکز نتیجه بدهد، هیئت رهبری وزارت صنعت و تجارت زمینه تطبیق پروژهای ساخت این سیستم را در واحدهای ولایتی و پارک های صنعتی نیز تطبیق خواهد کرد.
اگر سیستم جدید تصفیه خانه های غیر متمرکز فاضلاب نتیجه بدهد 30 درصد آلودگی آب های زیر زمینی شهر کابل با تطبیق آن در ادارات دولتی کاهش خواهد یافت.